spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Životopis arrow Reštrukturalizácia OSN a vytvorenie kultúry mieru

Reštrukturalizácia OSN a vytvorenie kultúry mieru PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2010
____________________
Reštrukturalizácia OSN a vytvorenie kultúry mieru
(Prejav reverenda Son Mjong Muna na Zhromaždení 2000, sídlo OSN, New York, 18. augusta 2000)

Dámy a páni, vzácni hostia a vážení predstavitelia!

Dnes, v tejto peknej a dôležitej budove, kde sa stretáva Generálne zhromaždenie OSN, Vás pozdravujem s hlbokou vďakou za príležitosť predniesť Vám svoje bezprostredné názory a stanoviská na budúce smerovanie sveta a OSN.

Výhradný účel všetkých mojich aktivít v rôznych oblastiach počas posledných 40-tych rokov bol za účelom vytvorenia mierového sveta, čo je túžbou Boha a ľudstva. Táto túžba po mierovom svete bola taktiež hlavným dôvodom, prečo som sa rozhodol zasvätiť svoj život podpore medzináboženskej harmónie a spolupráce.

V 20. storočí ľudstvo zažilo mnoho krutých konfliktov a neopísateľných skutkov násilia, hlavne počas hrôz dvoch svetových vojen a 70 rokov studenej vojny a komunizmu. Po skončení studenej vojny mal svet krátky čas na oslavu očakávaného mieru, pretože ľudstvo si rýchlo uvedomilo, že koniec studenej vojny neznamenal automaticky začiatok obdobia mieru. Dokonca i v týchto chvíľach prebiehajú kruté vojny a brutálne masakre na mnohých miestach sveta.

Konflikty vznikajú z mnohých dôvodov, ale jedným z hlavným faktorov podporujúcich ich vznik je hlboko zakorenená disharmónia, ktorá existuje medzi svetovými náboženstvami. Preto, keď sme svedkami mnohých svetových tragédii objavujúcich sa okolo nás, mali by sme si uvedomiť, že je kriticky dôležité, aby sa náboženstva stretli, viedli rozhovory a učili sa navzájom sa objať.

V modernej dobe sa v mnohých krajinách náboženské ideály držia úplne oddelene od centier svetskej moci a mnohí prijímajú túto skutočnosť, ako by to tak malo byť. Avšak som presvedčený, že je čas, aby medzinárodné organizácie, ktorých cieľom je podporovať ideál svetového mieru, znovu prehodnotili svoj vzťah k významným náboženských tradíciám vo svete.

V tomto zmysle OSN viac ako ktorákoľvek iná medzinárodná organizácia môže dať dobrý príklad a ukazovať cestu. Svet má veľa očakávaní od OSN ako organizácie stelesňujúcej túžby ľudstva po mieri. V OSN predstavitelia všetkých krajín pracujú v súlade na presadzovaní mieru a prosperity ľudstva. Avšak zásadová snaha o vytvorenie mieru podniknutá týmito predstaviteľmi krajín v OSN sa často stretá s tvrdohlavým odporom. Výsledky a úspechy dosiahnuté prostredníctvom OSN boli významné, ale je tu ešte veľa toho, čo sa dá vylepšiť. Som presvedčený, že je tu naliehavá potreba v rámci OSN a prostredníctvom jej mnohých aktivít podporiť vzájomný rešpekt a stúpajúcu spoluprácu medzi svetovými politickými a náboženskými predstaviteľmi. Pôvodný ideál pre ľudí je aby žili s mysľou a telom zjednotenými v súlade s Božou pravou láskou. Je to preto, lebo ľudia odzrkadľujú Boha ako Jeho synovia a dcéry, ktorých myseľ a telo môže byť úplne zjednotené bez vzájomného zápasu. V Bohu nie je disharmónia medzi vnútornými a vonkajšími charakteristikami. Je to preto, lebo absolútny Boh nemá protirečenie alebo konflikt v sebe samotnom.

Ľudský ideál dosiahnutia jednoty mysle a tela môže byť zrealizovaný jedine vtedy, keď ľudia úplne získajú Božiu pravú lásku. Citát z Biblie „Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími“ dokresľuje túto skutočnosť. Tí, ktorí pôsobia pokoj sú tí, ktorí majú myseľ a telo zjednotené v centre s pravou Božou láskou.

Výsledkom Pádu človeka bolo, že ľudia stratili štandard, podľa ktorého myseľ a telo mali byť v jednote a harmónii, a ľudstvo žilo vo vnútornom konflikte a rozpore. Zápas mysle a tela v rámci jednotlivca sa rozšíril a v súčasnosti je prítomný v rodinách, spoločnosti, národe a svete. Tento nevyriešený zápas medzi mysľou a telom napríklad viedol k tomu, že Kain zabil svojho mladšieho brata Ábela.

Všetky konflikty a vojny v histórii boli v podstate zápasy medzi stranou Kaina, relatívne orientovanou k zlu, a stranou Ábela, relatívne orientovanou k dobru. Ľudstvo musí ukončiť tieto zápasy medzi stranami Kaina a Ábela a obnoviť pôvodný stav harmónie a lásky. Aby sa to uskutočnilo, každý z nás musí ukončiť konflikt medzi mysľou a telom a priviesť ich k vzájomnej jednote.

Tento princíp jednoty mysle a tela má byť aplikovaný nielen u jednotlivcov, ale i na celosvetovej úrovni. Za týmto účelom som založil mnohé organizácie pre dosiahnutie svetového mieru. Napríklad v rámci medzináboženských aktivít som založil Medzináboženskú federáciu za svetový mier za účelom presadzovania spolupráce medzi náboženstvami, ktoré predstavujú vnútorný svet mysle. Za účelom venovať pozornosť vonkajšiemu riešeniu problémov ľudstva predstavujúcich telo som podporoval harmóniu medzi národmi prostredníctvom aktivít Federácie za svetový mier, Federácie ostrovných krajín za svetový mier, Federácie polostrovných krajín za svetový mier a Federácie kontinentálnych krajín za svetový mier. V nedávnom období, charakterizovanom nástupom doby, keď myseľ a telo alebo náboženstvo a vlády môžu spolupracovať, som založil Medzináboženskú a medzinárodnú federáciu za svetový mier. Vzhľadom na príčinu ľudských problémov, ktoré nie sú len sociálne alebo politické, sociálny a politický spôsob ich riešenia bude neúplný. Hoci svetské autority vládnu vo väčšine sveta, náboženstvo sa nachádza v srdci národnej a kultúrnej identity. V realite náboženská viera a zbožnosť majú omnoho väčšiu dôležitosť v ľudských srdciach ako politická príslušnosť.

Dozrel čas na obnovu náboženstva a realizáciu jeho pravého vedúceho postavenia vo svete. Veriaci ľudia by mali cítiť zodpovednosť za stav, utrpenie a nespravodlivosť existujúcu v živote ľudí. Veriaci ľudia mnohokrát neboli dobrým príkladom v praktizovaní lásky a života pre iných a z tohto dôvodu by mali prehodnotiť svoj postoj. Je čas, aby oľutovali svoje snahy o osobné spasenie a zaslepené denominačné záujmy. Takéto praktiky zabraňovali náboženským inštitúciám dať maximum pre spasenie sveta. Súčasné obdobie, viac než ktorékoľvek iné, od nás požaduje, aby sme prekročili hranice viery a záujmov jednotlivých náboženstiev a dali lásku a ideály pre blaho celého sveta.

Konkrétne Boh vyzýva svetových predstaviteľov, hlavne náboženských, v nádeji, že budú stáť proti nespravodlivosti a zlu vo svete a budú sprostredkovávať Jeho lásku celému svetu. Preto sa všetci veriaci ľudia majú zjednotiť v srdci, aby naplno vyjadrili v slovách i skutkoch Božiu úpenlivú túžbu po obnove ľudstva a mieri. Svetový mier môže byť plne realizovaný jedine vtedy, keď sa múdrosť a snaha svetových náboženských predstaviteľov, ktorí reprezentujú vnútorné záležitosti mysle a svedomia, skĺbi so štátnymi predstaviteľmi, ktorí majú praktickú vedomosť a svetské skúsenosti o vonkajšej realite alebo „tele“. V tomto zmysle je čas dokonca na vážne zamyslenie sa o možnej reštrukturalizácii OSN. Napríklad je možné si predstaviť OSN ako dvojkomorovú organizáciu.

Súčasná štruktúra OSN, pozostávajúca z predstaviteľov štátov, môže byť vnímaná ako kongres, kde sú predstavované záujmy každého členského štátu. Avšak zvláštna pozornosť by mala byť venovaná vytvoreniu náboženského zhromaždenia alebo rady náboženských predstaviteľov v rámci štruktúry OSN. Toto zhromaždenie alebo rada by mala pozostávať z uznávaných duchovných predstaviteľov v oblasti náboženstva, kultúry a vzdelávania. Samozrejme, že členovia tohto medzináboženského zhromaždenia budú musieť preukázať schopnosť preklenúť ohraničené záujmy jednotlivých národov a vystupovať v záujme celého sveta a ľudstva.

Dve komory, pracujúc vo vzájomnom rešpekte a kooperácii, budú schopné urobiť veľký posun k vytvoreniu svetového mieru. Múdrosť a vízie významných náboženských predstaviteľov budú substanciálne dopĺňať politické hľadisko, skúsenosti a schopnosti svetových politických predstaviteľov. Dokonca i v tomto okamžiku vo svete prepuká stále viac konfliktov týkajúcich sa sporných hraníc. Výsledkom týchto konfliktov sú straty na životoch a miliárd dolárov vložených do vedenia vojny a následného mierového riešenia. Takto sú premrhané veľké prostriedky. Doteraz nebola vytvorená komplexná metóda na riešenie takýchto konfliktov. Aby sa vyriešil tento problém, navrhujem prehodnotiť nasledovné riešenia:

Mierové zóny
Navrhujem, aby OSN a náboženskí predstavitelia spojili svoje srdcia a úsilie na vytvorenie mierových zón v oblastiach konfliktov. Bez ohľadu nato, či sporné hranice prechádzajú riekami, pohoriami, pláňami alebo morom, môžeme vytvoriť nárazníkové alebo mierové zóny pozdĺž týchto hraníc.

Tieto zóny by boli priamo spravované OSN a ľuďom z celého sveta, ktorí sú rozhodnutí zaistiť mier, bude umožnené prebývať v týchto zónach. OSN bude zodpovedné za poskytovanie pomoci ľuďom žijúcich v týchto zónach, aby tak mohli naplniť ideály OSN a naplniť ich deklaráciu mieru. Tieto mierové zóny budú útočiskom existujúcim pre účel mieru, prosperity a zmierenia. Budú bez rasovej a pohlavnej diskriminácie, rasových násilností a vojen. Tieto oblasti musia byť taktiež ekologickým útočiskom pre prírodu. Aby sa vytvorili takéto zóny mieru, slobody a ekologickej harmónie, zúčastnené krajiny by mali poskytnúť nevyhnutnú časť územia. Toto však nie je jednoduchá záležitosť, pretože nebude ľahké sa vzdať územia, aj keď to má byť na mierové účely. Investoval som veľa úsilia pre nájdenie riešenia tohto problému, konkrétne pri aplikovaní v mojej rodnej krajine Kórei.

Zdôrazňoval som prozreteľnostný význam toho, že Kórea sa stala obeťou studenej vojny. Ako viete, rozdelenie Kórey a vznik následnej vojny boli výhonkami studenej vojny. Kórejská vojna, v ktorej príslušníci 16 krajín prelievali krv pod zástavou OSN na obranu mieru, bola spravodlivá vojna bez obdoby v histórii. Doteraz som vďačný OSN a týmto 16 krajinám. Teraz zostáva ešte uskutočniť mierové zjednotenie Kórey. Za týmto účelom som nepretržite uvažoval o závažnej úlohe OSN pri vytváraní svetového mieru a ako to súvisí s Božou prozreteľnosťou.

Úprimne dúfam, že súčasná atmosféra uzmierovania a spolupráce medzi Severnou a Južnou Kóreou, ktorá začala v júni tohto roku, bude pokračovať. Dúfam, že celá demilitarizovaná zóna pozdĺž 240 km dlhej vojenskej línie, ktorá pretína kórejský polostrov, bude pretransformovaná na mierovú zónu pod správou OSN. Verím, že OSN bude prvá v tomto úsilí a vybuduje výstaviská, múzeá, vzdelávacie centrá a parky mieru v tejto oblasti, aby sa tak každý návštevník mohol zoznámiť s dôležitými bodmi týkajúcimi sa mieru.

Kúpil som okolo1,2 milióna ha úrodnej pôdy v krajinách Južnej Ameriky združených v systéme MERCOSUR na kompenzáciu územia krajín, ktoré odstúpia časť svojho územia na vytvorenie mierových zón OSN. Už som oboznámil predstaviteľov Severnej a Južnej Kórey, že som im pripravený poskytnúť časť pôdy v Južnej Amerike. Tým, že predstavujem tento návrh verejne, je mojou vrúcnou túžbou, aby svetoví predstavitelia dobrej vôle pochopili tento účel a podporili ma. Konkrétne dúfam v takú podporu, že ponúknu časť územia a financií na vytvorenie mierových zón pod správou OSN. Tieto zóny budú základom ideálnych morálnych spoločností, kde príroda a ľudia budú žiť v harmónii.

Už v decembri 1998 som navrhol založenie medzinárodného mierového fondu v prejave, ktorý som predniesol svetovým náboženským predstaviteľom, ktorí sa zhromaždili pri príležitosti medzinárodnej konferencie na tému „Realizovanie medzináboženského ideálu: od dialógov k skutkom.“ Všetci prítomní predstavitelia sa rozhodli iniciovať hnutie, aby veriaci ľudia boli prvými v podporovaní svetového mieru. Navrhol som, aby darovaná suma bola násobkom čísla sedem. Vzhľadom na to, že ľudia a krajiny sa nachádzajú v rôznej ekonomickej situácii, pre niekoho preto môže byť ťažké dať sedem dolárov, avšak niekto iný môže dať bez problémov sedem miliónov dolárov. Som presvedčený, že ak sa všetci nábožensky založení ľudia na svete zjednotia v srdci, tak môžu byť aktívne účastní tohto úsilia. Takto získané prostriedky budú použité na vytvorenie mierových zón a na vzdelávanie o ideáloch mieru a spôsoboch na jeho dosiahnutie. OSN môže podporiť, aby sa k nábožensky založeným ľuďom pridali ostatní ľudia spôsobom ročných príspevkov k tomuto fondu. Tieto príspevky môžu byť zaslané pod menom „Fond Bieleho kríža“.

Bohatí dobročinní ľudia, predstavitelia obchodu, priemyselníci a predstavitelia iných oblastí spoločne s jednotlivcami a organizáciami môžu byť aktívne účastní pri vytváraní mierových zón OSN. Týmto spôsobom môžu byť prvými pri vytváraní atmosféry mieru a získavaní nevyhnutných prostriedkov.

Medzináboženská rada v rámci OSN
Ďalším dôvodom, prečo som založil Medzináboženskú a medzinárodnú federáciu za svetový mier bolo, aby sa mohlo vytvoriť medzináboženské zhromaždenie, ktoré by pracovalo ako senát alebo rada v rámci OSN. Aby sa zrealizovala táto myšlienka, navrhujem, aby každá krajina k existujúcemu zástupcovi v OSN vyslala náboženského zástupcu do náboženského zhromaždenia alebo senátu OSN. Úloha týchto predstaviteľov vyžaduje, aby zástupcovia mali prirodzené ekumenické alebo medzináboženské povedomie a mali skúsenosti a schopnosti učiť univerzálny nadnárodný ideál mieru. Podstata ich misie im bude zabraňovať presadzovaniu úzkych záujmov konkrétnej krajiny. Skôr budú napĺňať svoje povinnosti pre ideál svetového mieru a pre blaho ľudstva v súlade s Božou vôľou.

Medzináboženskí zástupcovia, určení ako členovia rady OSN, majú mať globálne povedomie a byť schopní niesť zodpovednosť reprezentovať globálnu víziu a program OSN. V tomto zmysle títo členovia rady môžu byť vnímaní ako globálni predstavitelia OSN. Počas pôsobenia kdekoľvek vo svete budú podporovať úsilie venované na vytvorenie svetového mieru a spoločenskej prosperity. Navyše v každej krajine budú svedomito zastávať pozície vznešených ideálov, akými sú spravodlivosť, bezpečnosť a mier. Budú povzbudzovať nádej pre ľudí, hlavne pre mladých. Potom budú mať ľudia možnosť vidieť mladých ľudí po celom svete, ktorí túžia po láske a trvalom mieri. Takto vybraní ekumenickí a nadnárodní predstavitelia budú taktiež schopní pomáhať viesť a dozerať nad rôznymi projektmi sponzorovanými OSN, ktoré sa týkajú zdravia, vzdelávania, spoločenskej prosperity a iných oblastí.

Oslava ideálov pravej lásky, pravých rodičov a pravých rodín
Prostredníctvom mnohých skupín a organizácii som po celom svete pracoval na vzdelávaní ľudí o význame a hodnote pravej lásky a pravých rodín prekračujúc pritom náboženské denominácie a národnosti. Pod výrazom „pravý“ rozumiem nasmerovanie na Božiu pôvodnú vôľu a účel. Moje nepretržité investovanie v tejto oblasti a neustále úsilie o dialóg a zmierenie počas desaťročí dostatočne preukázali, že najsilnejším základom pre jednotu ľudstva je univerzálna a nenahraditeľná láska vytvorená prostredníctvom ideálu pravej rodiny.

Vzhľadom na tieto dôvody naliehavo žiadam organizácie prepojené s OSN, aby podporovali a realizovali tieto ideály lásky a pravých rodín. Z tohto dôvodu by som chcel predniesť ďalší návrh - aby OSN v súlade s existujúcimi postupmi a stanovami vyhlásilo celosvetovo slávený špeciálny deň. Som si vedomý, že OSN vyhlásilo Medzinárodný rok rodiny alebo Desaťročie za odstránenie chudoby. V tejto súvislosti navrhujem, aby OSN vyhlásilo oficiálny slávnostný deň na pozdvihnutie ideálu rodiny, aby si tak celý svet mohol pripomínať a oslavovať tento deň každý rok.

Konkrétne navrhujem vyhlásenie Pravého dňa rodičov ako dňa celosvetovej oslavy. Inicioval som, aby takýto deň bol uzákonený kongresom USA. Každý rok je v USA ideál rodičovstva a rodiny oslavovaný po celej krajine. Oslavou takéhoto dňa, prekračujúc rasové, náboženské a kultúrne rozdiely, milujúc a podporujúc jeden druhého, budeme schopní naplno prežívať naše pravé a spoločné ľudské korene a uvedomovať si vzácnosť pravých rodín. Tento deň bude špeciálnou a naozaj globálnou oslavou a začiatkom oslavy jednotného sveta ako jednej globálnej rodiny, pričom nás bude viesť mimo všetkých konfliktov a zápasov.

Vážení svetoví predstavitelia, musíme sa zjednotiť v skutkoch a srdciach a zlepšiť naše systémy a organizácie tak, aby vzácna múdrosť náboženstiev spoločne s vedcami, štátnikmi a odborníkmi bola mobilizovaná na vyriešenie vážnych a naliehavých kríz vo svete. Verím, že riešenie svetových problémov sa uskutoční vtedy, keď sa vytvorí navrhovaná rada pozostávajúca z náboženských predstaviteľov v spolupráci s politickými predstaviteľmi a diplomatmi OSN. Medzináboženská a medzinárodná federácia za svetový mier bude podporovať tento ideál, pretože náboženstvo môže urobiť veľkú službu v poskytovaní názorov týkajúcich sa Absolútneho bytia, transcendentálneho sveta, nášho večného života a duchovného sveta. Za týmto účelom sa Medzináboženská a medzinárodná federácia za svetový mier bude oddane a obetavo usilovať o dosiahnutie cieľa svetového mieru. Budem sa usilovať o vybudovanie Nebeského kráľovstva večnej lásky a harmónie a vybudovanie Božej domoviny, kde úsilie OSN za mier bude oceňované a kde celé ľudstvo vytvorí jednu univerzálnu rodinu ako bratia a sestry pod Bohom, svojím rodičom.

Verím, že svetoví predstavitelia a členovia OSN, ktorí majú znalosti, skúsenosti a múdrosť, môžu poskytnúť odporúčanie na zrealizovanie návrhu, ktorý som dnes predniesol. Ak budeme spolupracovať a neprestajne sa snažiť, tak mier a šťastie budú naisto vytvorené na zemi. Modlím sa, aby Božie požehnanie bolo s Vašimi rodinami a aktivitami.

Ďakujem.

____________________
Zmenené ( 28.12.2011 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /www/f/e/u3758/public_html/administrator/components/com_bbclone/var/access.php on line 962