spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Boží Princíp

Význam manželstva PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
16.02.2006
____________________
Význam manželstva

Pre niektorých ľudí je rodina založená na manželstve jedného muža a jednej ženy (ďalej ako manželstvo) zmyslom existencie a najvhodnejším prostredím harmonického rozvoja jednotlivca a spoločnosti. Pre iných je nemanželské spolužitie alebo slobodné rodičovstvo rovnocennou, ak nie preferovanejšou alternatívou spôsobu života. Avšak nielen životná skúsenosť, ale aj odborné výskumy potvrdzujú nenahraditeľný význam manželstva pre jednotlivca, rodinu a spoločnosť.

Rozsiahla štúdia týkajúca sa manželstva priniesla pre niekoho samozrejmé, pre iných neprijateľné závery. Stručné zhrnutie štúdie je nasledovné: manželstvo je dôležitým spoločenským dobrom spojeným s neskutočne širokým spektrom prospešných dôsledkov pre deti, manželov, rodinu a spoločnosť. Postupne Vám priblížime výsledky tejto štúdie.


Manželstvo a rodina
1. Manželstvo zvyšuje pravdepodobnosť toho, že rodičia budú mať lepší vzťah so svojimi deťmi
Slobodné matky mávajú viac konfliktov so svojimi deťmi a menej času na ne, než matky žijúce v manželstve. Deti z manželstiev ako dospelí mávajú bližšie k svojim rodičom ako v prípade detí rozvedených rodičov, pričom vzťah k otcovi je dokonca omnoho slabší, ako vzťah k matke. Deti v prípade slobodných matiek alebo po rozvode vidia otca omnoho menej a ich vzťah je menej intenzívny, ako je to u detí s rodičmi žijúcimi v manželstve. Rozvod má na vzťah medzi deťmi a otcom dokonca horší dopad, ako keď rodičia žijú z ich pohľadu v nešťastnom manželstve.


2. Nemanželské spolužitie nie je ekvivalentom manželstva
Deti rodičov žijúcich v nemanželskom spolužití sa nachádzajú v podobnej situácii, ako deti žijúce s jedným rodičom. Partneri v nemanželskom spolužití mávajú zvyčajne menší príjem a nižšiu úroveň vzdelania, než manželskí partneri. Mávajú viac konfliktov, viac prejavov násilia, menšiu úroveň spokojnosti a vzájomnej oddanosti, než manželskí partneri. Partneri v nemanželskom spolužití sú menej oddaní myšlienke dlhotrvajúceho vzťahu, majú menej kvalitný vzťah a vyššiu pravdepodobnosť rozchodu, než manželskí partneri.


3. Vyrastanie detí bez rodičov žijúcich v manželstve zvyšuje pravdepodobnosť toho, že tieto deti v dospelosti budú žiť v nemanželskom spolužití alebo sa rozvedú.
Deti rodičov, ktorí sa rozviedli alebo sa nezosobášili, majú vyššiu pravdepodobnosť toho, že budú žiť v nemanželskom spolužití, mať menej uspokojivý vzťah, alebo eventuálne vyššiu pravdepodobnosť rozvodu. Dievčatá vyrastajúce bez rodičov žijúcich v manželstve majú vyššiu pravdepodobnosť skončiť ako mladé slobodné matky, než dievčatá majúce rodičov žijúcich v manželstve. Rozvod rodičov približne zdvojnásobuje pravdepodobnosť toho, že sa deti v dospelosti rozvedú. Pravdepodobnosť rozvodu sa zvyšuje vtedy, ak rozvod rodičov nastal z dôvodu málokonflikného vzťahu.


Manželstvo a ekonomická situácia
Dopad štruktúry rodiny na jej ekonomickú situáciu je veľmi citeľný.
1. Rozvod a slobodné rodičovstvo zvyšujú chudobu ako pre deti, tak i pre matky
Zvyšovanie miery chudoby prostredia, v ktorom žijú deti, je markantné hlavne u detí s jedným rodičom. V prípade detí, ktorých rodičia nie sú zosobášení, deti zvyčajne zažívajú väčšiu a dlhšie trvajúcu chudobu. Väčšina detí žijúcich s jedným rodičom alebo s nezosobášenými rodičmi, sa ocitá na kratšie obdobie pod hranicou chudoby. V prípade žien po rozvode alebo v prípade slobodných matiek pätina až tretina z nich končí v chudobe.

2. Manželia sú zvyčajne schopní zabezpečiť viac prostriedkov, než slobodní rodič alebo partneri v nemanželskom spolužití
Ekonomická výhoda manželských párov je daná nielen dvomi zdrojmi príjmov. Spoločné spravovanie a investovanie prostriedkov je podobné výhodám z obchodného prostredia, manželstvom sa otvára viac možností ekonomických výhod a tým aj vyššia možnosť naplnenia príslušných požiadaviek. Okrem toho rodičia manželov zvyčajne podporujú svoje deti viac, než rodičia partnerov žijúcich v nemanželskom spolužití. Slobodné matky takmer nikdy nedostanú podporu od rodičov zo strany otca dieťaťa.

3. Ženatí muži zvyčajne zarábajú viac, než slobodní muži s podobným vzdelaním a zamestnaním
Zvyčajne je to spôsobené tým, že ženatí muži majú vyššiu pracovnú motiváciu, nižšiu mieru striedania zamestnania, zdravší a vyrovnanejší životný štýl (spánkový režim, strava, menšia alebo žiadna konzumácia alkoholu, cigariet). Podpora manželiek a zodpovednosť za rodinu je tiež významným faktorom.

4. Nezosobášení rodičia alebo rozvod zvyšuje u detí pravdepodobnosť slabších výsledkov v škole
Deti rozvedených alebo nezosobášených rodičov mávajú horšie výsledky na školách a vyššiu pravdepodobnosť neukončenia strednej školy. Deti rozvedených rodičov dosahujú omnoho nižšie vzdelanie než deti, ktorým umrel otec. Deťom, ktorých rozvedení rodičia sa zosobášia s niekým iným, sa darí podobne, ako deťom slobodných matiek.

5. Rozvod znižuje u detí pravdepodobnosť získania vysokoškolského vzdelania a lepšieho uplatnenia sa
Aj keď väčšina detí rozvedených rodičov ukončí strednú školu a nájde si zamestnanie, zvyčajne mávajú nižšie pracovné postavenie, nižší príjem, vyššiu mieru nezamestnanosti a ekonomických ťažkostí. Majú menšiu pravdepodobnosť dostať sa na vysokú školu a absolvovať ju.


Manželstvo a fyzické zdravie a dĺžka života
1. Deti, ktoré žijú so svojimi dvomi zosobášenými rodičmi, majú v priemere lepšie fyzické zdravie než deti z iného rodinného prostredia
Rozvod a slobodné rodičovstvo majú zjavne nepriaznivý dopad na fyzické zdravie detí a ich dĺžku života. Taktiež sa ukazuje, že rozvod zvyšuje dopad zdravotných problémov u detí. Napríklad vo Švédsku, ktoré je známe výraznou podporou slobodných matiek a štátnym zdravotným systémom, tí dospelí, ktorí vyrastali ako deti s jedným rodičom, mávali horší zdravotný stav ako tí, ktorí ako deti žili s oboma rodičmi. Skúmaním vplyvu rozvodu rodičov sa zistilo, že predpokladaná dĺžka života bola u detí rozvedených rodičov o štyri roky nižšia. V prípade 40-ročných mužov, ktorých rodičia sa v ich detstve rozviedli, sa zistilo, že majú trikrát vyššiu pravdepodobnosť úmrtia, než tí 40-roční muži, ktorých rodičia sa nerozviedli. Zdá sa, že rozvod akoby spúšťal sled udalostí, ktoré zvyšujú riziko predčasného úmrtia u tých, ktorých rodičia sa rozviedli.

2. Skutočnosť, že rodičia sú zosobášení, významne znižuje úmrtnosť malých detí
U detí, ktoré sa narodili zosobášeným rodičom, je nižšia miera detskej úmrtnosti. U detí narodených slobodným matkám je v priemere približne o 50 percent vyššie riziko detskej úmrtnosti. Predpokladá sa, že to môže byť spôsobené aj tým, že slobodné matky sú zvyčajne primladé, chudobnejšie a menej vzdelané ako vydaté matky. Taktiež to môže súvisieť s celkovým stavom slobodnej matky počas tehotenstva, čo vplýva na vývoj plodu.

3. V rodine založenej na zosobášených rodičoch je nižšia miera konzumácie alkoholu a iných návykových látok ako dospelými, tak i deťmi
Zosobášení muži a ženy majú nižšiu mieru konzumácie alkoholu a iných návykových látok ako slobodní muži a ženy. Zistilo sa, že mladí dospelí, ktorí sa zosobášili, majú trend znižovať konzumáciu týchto látok. Deti zosobášených rodičov majú nižšiu mieru experimentovania s týmito látkami a ich následnej konzumácie. Napríklad dvakrát viac tínedžerov žijúcich so svojimi slobodnými matkami alebo žijúcich s nevlastnými rodičmi, a dokonca trikrát viac tínedžerov žijúcich so svojimi slobodnými otcami skúšalo marihuanu. Možnými príčinami sú zvýšené napätie v rodine, znížený rodičovský dohľad, a slabšie citové puto detí k rodičom, hlavne k otcom.

4. Zosobášení ľudia, hlavne muži, žijú dlhšie, než slobodní jednotlivci
Zosobášení ľudia žijú dlhšie než nezosobášení alebo rozvedení ľudia. V rozvinutých krajinách slobodní alebo rozvedení muži v strednom veku majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť úmrtia, než ženatí muži. V prípade nevydatých žien je to jedenapolkrát vyššia pravdepodobnosť úmrtia, než u vydatých žien.

5. Manželstvo je spojené s lepším zdravím a nižšou mierou zranení, chorôb a invalidity ako pre mužov, tak i pre ženy
Ženatí muži a vydaté ženy majú v priemere lepšie zdravie ako slobodní alebo rozvedení jednotlivci. Zosobášení ľudia zrejme lepšie zvládajú chorobu, sledujú zdravie svojho partnera, majú vyšší príjem, a zvyčajne zdravší životný štýl ako slobodní jednotlivci. Bolo zistené, že spomedzi zosobášených, nezosobášených, rozvedených a slobodných päťdesiatnikov mali zosobášení ľudia najnižšiu mieru chorobnosti, zhoršenia ich stavu a invalidity.


Manželstvo a duševné zdravie a citové rozpoloženie
1. Deti, ktorých rodičia sa rozvádzajú, majú vyššie riziko vzniku psychologických problémov a duševných chorôb
Rozvod rodičov je zvyčajne pre deti príčinou značných citových problémov a zvyšuje riziko vzniku vážnych duševných chorôb. Tieto riziká vzniku duševných problémov sa po rozvode nestrácajú. U detí pretrváva vyššie riziko vzniku depresií a duševných chorôb, čo sa môže neskôr prejaviť následkom zhoršených výsledkov v škole, vlastných manželských problémov, rizika vlastného rozvodu, a ekonomických problémov. Psychologický dopad rozvodu je rôzny v závislosti od konkrétneho konfliktu medzi rozvádzajúcimi sa rodičmi. Keď je tento konflikt výrazný a trvalý, a navyše násilného charakteru, deti zo psychologického hľadiska po rozvode skôr získajú. Avšak ukazuje sa, že väčšina rozvodov sa udeje v prípade málokonfliktného vzťahu medzi rodičmi, ktorý sa dal riešiť.

2. Rozvod významne zvyšuje riziko samovraždy
Vysoká miera rozdrobenosti rodiny súvisí s vyšším rizikom spáchania samovraždy ako v prípade dospelých, tak i v prípade dospievajúcich. Muži a ženy po rozvode majú v porovnaní s mužmi a ženami žijúcimi v manželstve viac než dvakrát vyššiu mieru pokusov spáchania samovraždy. Aj keď ženy majú všeobecne nižšiu mieru spáchaných samovrážd, v prípade vydatých žien je menej pravdepodobné, že spáchajú samovraždu, než rozvedené alebo nikdy nevydaté ženy. V druhej polovici 20. storočia sa v prípade tínedžerov a mladých dospelých počet samovrážd strojnásobil. Na základe zistení sa ako najdôležitejšia príčina javí zvýšený podiel mladistvých žijúcich v domácnostiach s rozvedeným rodičom.

3. Zosobášené matky majú nižšiu mieru depresií, než slobodné alebo nezosobášené matky
Manželstvo znižuje riziko objavenia sa depresií u matiek. Pri skúmaní matiek detí predškolského veku žijúcich v mestách sa zistilo, že riziko objavenia sa depresie bolo omnoho väčšie v prípade nezosobášených matiek. Manželstvo zohráva významnú antidepresívnu funkciu aj prípade matiek-tínedžeriek. V prípade skúmania 18-19 ročných matiek majúcich svoje prvé dieťa, slobodné matky mali jedenapolkrát viac depresívnych symptómov, než zosobášené matky.

Sledovanie depresií u matiek je dôležité, pretože depresia je vážny problém pre duševné zdravie matky a vážny rizikový faktor pre deti. Okrem toho, že u slobodných matiek je vyššia pravdepodobnosť objavenia sa depresie, následky depresie postihujú aj citové rozpoloženie dieťaťa, ktoré sú rozsiahlejšie u detí slobodných matiek, pretože slobodné matky nemajú takú podporu, ako zosobášené matky, a deti slobodných matiek majú veľmi limitovaný, až žiadny kontakt so svojím (nedepresívnym) otcom.

Dlhodobé pozorovania mladých dospelých po sobáši, po rozvode alebo žijúcich ako slobodní naznačujú, že manželstvo prospieva duševnému zdraviu a citovému rozpoloženiu ako v prípade mužov, tak i žien.


Manželstvo a zločinnosť a domáce násilie
1. Deti slobodných matiek majú vyššiu pravdepodobnosť spáchania zločinu
Chlapci žijúci so slobodnými matkami majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť spáchania zločinu než chlapci žijúci so zosobášenými rodičmi. V prípade chlapcov žijúcich s nevlastnými rodičmi je to až trikrát vyššia pravdepodobnosť. Tínedžeri žijúci či už s jedným rodičom alebo s opäť zosobášeným rodičom vykazujú viac problémové až zločinecké správanie než tínedžeri zosobášených rodičov. Tínedžeri žijúci s jedným rodičom vo všeobecnosti prikladajú názoru rodiča menšiu váhu než názorom svojich rovesníkov. V spojitosti s nižšou mierou rodičovského dohľadu má tento postoj tínedžerov vplyv na zapletenie sa do zločineckej činnosti.

2. Manželstvo vo všeobecnosti znižuje riziko toho, že dospelí jedinci sa buď stanú páchateľmi alebo obeťou zločinu
Vo všeobecnosti nezosobášené a rozvedené ženy majú štyri až päťkrát vyššiu pravdepodobnosť stať sa obeťou násilného zločinu než vydaté ženy. Nezosobášené a rozvedené ženy majú takmer desaťkrát vyššiu pravdepodobnosť byť znásilnené a trikrát vyššiu byť obeťou násilného prepadu než vydaté ženy. V prípade mužov nezosobášení muži majú štyrikrát vyššiu pravdepodobnosť stať sa obeťou násilného zločinu než ženatí muži.

Ženatí muži trávia viac času so svojimi manželkami a rodinou a menej času so svojimi rovesníkmi, čo vplýva na nižšiu mieru páchania zločinov ženatými mužmi. V prípade mladistvých zločincov sa zistilo, že u tých, ktorí sa oženili a žili v manželstve, sa sklon k páchaniu zločinov znížil o dve tretiny v porovnaní s tými, ktorí sa neoženili alebo nevytvorili stabilné manželstvo.

3. Vydaté ženy majú vo všeobecnosti nižšie riziko toho, že sa stanú obeťou domáceho násilia, než ženy v nemanželskom spolužití
Aj keď manželstvo nie je riešením, ako zmeniť násilné správanie muža, vo všeobecnosti je život v nemanželskom spolužití spojený s vyšším rizikom domáceho násilia. Zistilo sa, že trikrát viac párov žijúcich v nemanželskom spolužití uviedlo násilný priebeh hádok než manželské páry. Môže to byť spôsobené tým, že ženy nepreferujú sobáš s násilným mužom, ale taktiež aj tým, že ženatí muži sa viac zapájajú do diania v komunite a manželia sa viac venujú jeden druhému.

4. Dieťa, ktoré nežije so svojimi vlastnými zosobášenými rodičmi, má vyššie riziko byť zneužívané
Deti žijúce so slobodnou matkou, nevlastným otcom alebo matkiným priateľom majú vyššie riziko stať sa obeťou zneužitia. Deti žijúce so slobodnou matkou majú vyššiu mieru smrti následkom úmyselného ublíženia. Deti predškolského veku žijúce s vlastnou matkou a nevlastným otcom majú štyridsaťkrát vyššiu pravdepodobnosť byť sexuálne zneužité než deti žijúce s obomi biologickými rodičmi. V prípade detí žijúcich s matkou a jej priateľom, aj keď priatelia matiek predstavujú iba 2 percentná nerodičovskej starostlivosti o deti, polovica prípadov zneužívania detí nerodičmi je spôsobená priateľmi matiek.

Týmto ukončujeme tento seriál o manželstve, ktorého odkaz môžeme zhrnúť v tom zmysle, že manželstvo je nielen osobná záležitosť samotných manželov, ale je to aj niečo, čo má obrovský dopad na rodinu a spoločnosť.

Spracované na základe materiálov na
http://www.marriagemovement.org.

____________________
Zmenené ( 31.12.2007 )
Hodnotenie čitateľov: / 28
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer