spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Kontakt

Štyri veľké oblasti srdca PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
27.09.2005
____________________
Štyri veľké oblasti srdca

Rodina vo všeobecnosti býva z dôvodu nepochopenia jej podstaty a významu zaznávaná a zdôrazňuje sa potreba individuálnej slobody pre naplnenie osobných cieľov. Toto však vedie k ešte menšiemu uspokojeniu zo života, pretože človek v honbe za osobnými cieľmi nedokáže vytvárať plnohodnotné vzťahy s ostatnými ľuďmi. Avšak rodina založená na požehnanom manželstve jedného muža a jednej ženy je nenahraditeľná, pretože je cestou k naplneniu účelu života, ktorým je prežívať šťastie, čo znamená milovať a byť milovaný. Šťastie nevzniká samo osebe, vzniká prostredníctvom vzájomného vzťahu, ktorý prináša zúčastneným radosť. Preto človek túži a potrebuje lásku, aby mohol prežívať radosť a bol šťastným. Nešťastie vzniká preto, ak človek „nenachádza“ lásku, čo vedie ku hľadaniu náhrad za lásku v podobe alkoholu, cigariet, drog, voľného sexu, a iných deštrukčných aktivít.


Rodina je školou lásky
Rodina je základom nášho bytia v tom najhlbšom zmysle slova. Vzťahy v našom živote sú založené na prvotných vzťahoch s našimi rodičmi, súrodencami a príbuznými. Toto v nás vytvára základ nášho vnímania Boha, spoločnosti a seba samého. Rodina je najideálnejším prostredím jestvovania človeka. Je školou lásky, ktorej absolvovanie vedie k naplneniu zmyslu života. Táto škola lásky spočíva v prežívaní štyroch oblastí srdca - detskej, súrodeneckej, manželskej a nakoniec rodičovskej oblasti srdca. Každá z týchto oblastí má svoju vlastnú kvalitu a účel. Postupne sa učíme rozvíjať si svoje srdce prostredníctvom vzťahov lásky existujúcich v týchto oblastiach. Tento postup je chronologický a mali by sme postúpiť do ďalšej oblasti až po dosiahnutí štandardu požadovaného pre predchádzajúcu oblasť. Každá vyššia úroveň má v sebe zahrňovať predchádzajúce nižšie úrovne. Úspešné zvládnutie jednej oblasti nás posúva bez problémov do ďalšej, vyššej oblasti. Ak nedokážeme naplno zvládnuť predchádzajúcu oblasť, potom máme deficit v ďalšej, čo sa prejavuje na kvalite vzájomných vzťahov. Preto nie je vhodné vstupovať do vyššej oblasti bez zvládnutia predchádzajúcej práve tak, ako ísť rovno na univerzitu bez absolvovania základnej a strednej školy. Mnohé problémy v manželstvách exitujú aj preto, lebo predchádzajúce oblasti detskej a súrodeneckej lásky sa náležite nerozvinuli.

Všetky problémy spoločnosti sú v konečnom dôsledku spojené s problémami v rodine a v nedostatočnom rozvoji týchto štyroch oblastí srdca. Spoločnosť je totiž rozšírením rodiny a to, čo sa „zaseje v rodine, sa žne v spoločnosti“. Zvyčajne si myslíme, že spravodlivosť, sloboda, mier a prosperita sú výsledkom práce politikov, vedcov a filozofov. Avšak základy týchto hodnôt sa vytvárajú predovšetkým v rodine vo vzťahoch medzi rodičmi a deťmi, medzi manželmi, a medzi súrodencami. V tejto rubrike postupne priblížime jednotlivé oblasti srdca a ich význam pre život človeka a pre spoločnosť.


Detská oblasť srdca
Rodina je školou lásky a prvou oblasťou srdca, kde sa stretávame s láskou, je oblasť detskej lásky. Každé dieťa má právo vyrastať v láskyplnom prostredí. Takéto prostredie je najideálnejšie vytvárané láskou rodičov. V tomto prostredí sa v dieťati rozvíja nielen jeho srdce, ale aj jeho duchovná povaha, aby odzrkadľovala Božiu povahu. Pre dieťa najlepšie zabezpečuje podmienky na uvedomenie si svojej identity a na jeho harmonický vývoj.

Detská oblasť srdca je najviac pasívna a zároveň prijímajúca zo všetkých oblastí srdca. Detská láska sa rozvíja následkom prijímania a reagovania na rodičovskú lásku. Podobne ako slnečné svetlo spôsobuje rast rastlín smerom nahor a vyháňanie lístkov do strán, rodičovská láska „prichádzajúca zhora“ stimuluje detskú lásku, aby smerovala k rodičom, a zároveň vedie k rozvoju horizontálnej lásky voči súrodencom. Bezpodmienečná láska rodičov rozvíja v dieťati pocit istoty, sebaúctu, dôveru a otvorenosť.

Rodičia sú kanálom Božej lásky. Sú pre dieťa prvým vyjadrením Boha a prostredníctvom ich lásky si môže uvedomiť Božiu existenciu. Dieťa takto spoznáva Boha a vytvára si predstavu o svete a živote. Všetko, čo povedia rodičia, vníma ako pravdu, pokiaľ ho niečo neprinúti o tom pochybovať. Do tej miery, v akej dostáva rodičovskú lásku, bude vnímavé na Božiu lásku a pravdu. U mnohých ľudí, ktorí majú zdeformované vnímanie Boha, chýbal práve tento aspekt rodičovskej lásky.

Detská láska sa rozvíja od vnímavosti na lásku po túžbu potešiť rodičov. Toto je začiatok detskej oddanosti voči rodičom. Deti prirodzene prejavujú lásku a rešpekt svojim rodičom formou poslušnosti, vďačnosti a dôvery. Detská úcta ako forma poslušnosti voči rodičom sa rozvíja v láskyplnej atmosfére domova. Deti ju cítia a sú za to vďačné. Vytvára v nich pocit istoty a preto rodičom dôverujú.

Detská láska taktiež zahŕňa napodobňovanie. Dieťa vidí vo svojich rodičoch prvý obraz toho, čím sa môže stať a snaží sa dosiahnuť ich štandard. Správanie rodičov , ich „áno“ a „nie“ sa preň stávajú jeho vlastnými hodnotami. Stačí niekoľkokrát zdôrazniť, že je vhodné niečo najprv vypýtať a až potom zobrať, než si začne veci pýtať. To poteší rodičov, pretože nie je nič radostnejšie, ako vidieť svoje deti stávať sa zodpovednými ľuďmi zdieľajúcimi ich hodnoty. Deti sú akýmsi obrazom rodičov a milujúci rodičia si želajú, aby ich dieťa bolo ešte lepšie, ako sú oni sami.

Oblasť detskej lásky je kľúčovou oblasťou pre kultiváciu svedomia. Svedomie je akýmsi „vnútorným hlasom“, ktorý radí nasledovať správnu cestu. Prekračuje osobné záujmy a vidí hodnotu v pomáhaní iným. Deti majú prirodzenú túžbu zistiť, čo je správne a čo nie. Sú plné zvedavosti a spoznávania chtivé, čo môže viesť k experimentovaniu bez uvedomovania si následkov. Tiež skúšajú, „pokiaľ sa dá ísť“, pretože chcú vedieť, čo môžu a čo nie. Preto sa deťom uľaví, keď rodičia povedia „nie“, pretože potom vedia, kde je hranica. Kultivovanie svedomia dieťaťa však okrem uplatňovania disciplíny zahrňuje aj vyzdvihovanie jeho dobrých skutkov. Dieťa si takto jasne vštepuje do svojho srdca rozlíšenie správneho od nesprávneho.

Detská oblasť srdca je základom rozvoja osobnosti človeka. Čím viac bude mať dieťa možnosť zažívať lásku svojich rodičov, tým pevnejší bude tento základ.


Súrodenecká oblasť srdca
Rodina je školou lásky a druhou oblasťou srdca, kde sa stretávame s láskou, je oblasť súrodeneckej lásky, ktorá je pokračovaním detskej oblasti srdca. Vzťah lásky sa rozširuje zo vzťahu k rodičom k súrodencom. Deti sa učia rešpektovať a mať radi svojich súrodencov prostredníctvom lásky, ktorú im prejavujú rodičia. Deti prirodzene majú radi toho, koho majú radi ich rodičia. Preto je láska rodičov k deťom nevyhnutná pre rozvoj lásky medzi nimi samotnými.

Deti sa učia zdieľať spoločné veci, pomáhať jeden druhému, starať sa jeden o druhého, mať radosť zo vzájomného dávania a prijímania. Toto vedie k vytváraniu priateľstva a v konečnom dôsledku k tolerancii, rešpektovaniu a spolupráci. Okrem toho je táto oblasť lásky nenahraditeľne dôležitá pre rozvoj schopnosti milovať pravou láskou, čo je nevyhnutnou podmienkou pre lásku v manželstve. Ako súrodenci sa deti učia žiť pre toho druhého a zároveň žiť spoločne s opačným pohlavím bez problémov sexuálneho charakteru. Ak je táto súrodenecká láska, ktorá spočíva na priateľstve a nie na sexualite, rozšírená i na priateľov, spolužiakov, vrstovníkov, tak vzťah k budúcemu partnerovi nebude spočívať na sexuálnej príťažlivosti, ale na príťažlivosti srdca, ktorá v manželstve prirodzene vyústi v naplňujúci sexuálny život. Preto je sexuálna zdržanlivosť pred manželstvom veľmi dôležitá. Sexuálne vzťahy pred manželstvom ničia schopnosť milovať pravou láskou a rozvíjať si svoje srdce, a v následnom manželstve nie sú zárukou vernosti a šťastia. Žiadna alebo málo rozvinutá súrodenecká láska a predmanželské sexuálne vzťahy často bývajú skrytou príčinou rozvodov.

Na spoločenskej úrovni správne rozvinutá oblasť súrodeneckej lásky umožňuje vnímať svet ako rozšírenú rodinu s jedným spoločným rodičom a ostatných ľudí ako súrodencov. Láska k blížnemu je v podstate takouto súrodeneckou láskou. Existujúce konflikty, spory a vojny vo svete sú dôsledkom nedostatku súrodeneckej lásky. Dokonca i konkurencia či už v podnikaní alebo v politike je toho prejavom. Je to akoby dôsledok toho, že v prvej rodine ľudstva sa bratia Kain a Ábel navzájom nedokázali mať radi a nedokázali spolupracovať. Ak si deti navzájom konkurujú, navzájom bojujú, prináša to ich rodičom smútok, pretože oni túžia po tom, aby sa ich deti mali navzájom radi. Podobne náboženské, rasové, národnostné a iné konflikty spôsobujú Bohu ako nášmu rodičovi nevýslovnú bolesť, pretože On túži po tom, aby sme sa mali navzájom radi. Je preto veľmi dôležité rozvinúť si súrodeneckú oblasť lásky, aby sme mali radi nielen tých, ktorí sú nám blízki alebo sympatickí, ale aj tých, ktorí sú iní a dokonca i tých, ktorí nás nemusia mať radi, aby sme ich nenávisť dokázali láskou zmeniť na lásku.

Súrodenecká oblasť srdca je veľmi dôležitá na ceste k duchovnej a citovej zrelosti. Táto zrelosť spočíva v harmónii medzi myšlienkami a skutkami, ktoré sú orientované na konanie dobra vo vzťahu k sebe, svojej rodine a spoločnosti. Rodina, a spoločnosť ako rozšírená rodina, môže prosperovať jedine na základe vzájomnej spolupráce za účelom všeobecnej spokojnosti.


Manželská oblasť srdca
Rodina je školou lásky, a treťou oblasťou srdca, kde sa stretávame s láskou, je oblasť manželskej lásky. Po dosiahnutí duchovnej a citovej zrelosti v oblasti súrodeneckej lásky je človek pripravený na vstup do manželskej oblasti srdca. Tá sa vytvorí vtedy, keď sú muž a žena rozhodnutí žiť jeden pre druhého vo večnom zväzku lásky a toto ich rozhodnutie je požehnané Bohom. Takýto manželský pár sa potom stáva jedným, duchovne nerozlučným celkom.

Manželstvo otvára nekonečný priestor pre objavovanie novej dimenzie lásky, radosti a šťastia pochádzajúce z Božej prítomnosti v manželstve, ktorá je centrom manželského zväzku. Láska manželov je ukotvená v Bohu a takáto láska je pravá, absolútna a večná. Je založená na absolútnej dôvere a vedie manželov k tomu, aby patrili jeden druhému dušou i telom. Takáto láska vylučuje žiarlivosť alebo neveru. Manžel miluje manželku, akoby bola jedinou ženou na svete, a manželka miluje manžela, akoby bol jediným mužom na svete. V manželstve je láska dovedená k dokonalosti, lebo v ňom môžu manželia naplno vyjadriť svoju lásku a stať sa pravými rodičmi odzrkadľujúci Boha, ktorý je rodičom ľudstva.

Manželstvo je jediná oblasť, v ktorej môže byť naplno vyjadrená sexuálna láska a naplnený jej zmysel. Sexuálna láska je nesmierna sila, ktorá použitá mimo manželstva je deštruktívna a spôsobuje obrovské utrpenie ako jednotlivcovi, tak i spoločnosti (neschopnosť milovať, tehotenstvá mladistvých, rozpad rodín, atď). Pravá manželská láska je schopná usmerňovať silu sexuálnej lásky tak, aby naplnila svoj účel. V sexuálnej láske manželov manžel a manželka vyjadrujú Boží tvorivý charakter, keď podobne ako Boh, sú tvorcami nového života. Preto je sexuálna láska v rámci manželstva posvätná a má božskú hodnotu. Avšak sexuálna láska nie je iba pre účel rozmnožovania. Je to vzácny dar od Boha určený iba pre manželov prinášajúci neopísateľne naplňujúci zážitok substanciálneho vyjadrenia lásky medzi nimi. Čím je láska medzi manželmi hlbšia, tým je aj jej sexuálne vyjadrenie kvalitnejšie bez ohľadu na techniku vzťahu, a prípadné problémy v sexuálnej oblasti môžu manželia ľahko zvládnuť a naďalej sa tešiť z Božieho daru lásky.

Aj keď tým najerotickejším orgánom človeka a kľúčom ku kvalitnému sexu je myseľ, sexuálna láska sa vyjadruje prostredníctvom sexuálnych orgánov. Prostredníctvom nich sa substanciálne prejavuje manželská láska, ktorá je ukotvená v Božej láske. Takto je Božia láska priamo prítomná v sexuálnom vzťahu a preto sú sexuálne orgány tou najposvätnejšou časťou nášho tela, prostredníctvom ktorých sa rodí nový život majúci svoj pôvod v Bohu. Sexualita v manželstve je posvätná a sexuálna láska v ňom je v skutočnosti najvzácnejšou príležitosťou stretnúť Boha a zažiť Jeho lásku.

Preto je veľmi dôležité, aby sexuálne orgány boli používané iba v rámci svätého aktu manželstva, čím sa uchová ich posvätnosť. Tvrdenie „moje telo patrí iba mne a môžem si s ním robiť, čo chcem“, je prejavom vrcholnej neúcty voči životu daného nám Bohom. V manželstve je manželova láska určená výlučne manželke a manželkina láska manželovi. Podobne i sexuálne orgány manžela patria iba manželke a manželkine iba manželovi.

Manželstvo je posvätným a vzácnym zväzkom. Umožňuje manželom odzrkadľovať Boha a dávajúc vznik novému životu byť ako Boh. Účel života nemôže byť naplnený mimo manželstva, pretože je základom rodičovskej lásky a rodiny. Preto akýkoľvek iný vzťah než manželský (homosexuálny, celibátny, promiskuitný) je vzťahom zabraňujúci človeku naplniť účel svojho života.


Rodičovská oblasť srdca
Rodina je školou lásky a štvrtou, poslednou oblasťou srdca, kde sa stretávame s láskou, je oblasť rodičovskej lásky. V nej môže Bohom požehnaný manželský pár naplno odzrkadľovať Boha. Boh z pohnútky lásky stvoril ľudí ako svoje deti, aby žili v láske, manželia z pohnútky lásky dávajú život deťom, aby žili v láske. V rodičovstve sa takto uzatvára cyklus života a lásky - žiť životom lásky, aby z lásky vznikol nový život, ktorý bude žitý v láske.

Zrod prvých ľudí znamenal, že sa z Boha stal rodič, narodenie sa dieťaťa znamená, že sa z manželov stávajú rodičia a môžu prežívať rodičovskú lásku i zodpovednosť. Zároveň môžu pochopiť Božie rodičovské srdce, ako sa tešil, ale i ako trpel podľa toho, ako sa ľudia správali voči Nemu i voči sebe navzájom.

Rodičia pre svoje dieťa stelesňujú Boha a na základe toho, ako ich dieťa vníma, si vytvára svoju predstavu o svete a Bohu. Preto by rodičia mali svojím životom a prostredníctvom svojej rodičovskej lásky, ktorá má odzrkadľovať Božiu rodičovskú lásku, viesť deti tak, aby sa z nich stali pravé ženy a muži žijúci pravou láskou, pretože byť dokonalý ako Boh znamená žiť pravou láskou. Ak dieťa kráča cestou pravej lásky a v dospelosti sa stane rodičom odovzdávajúc túto štafetu pravej lásky ďalej, rodičovská láska naplnila svoje poslanie a rodičia sú nevýslovne šťastní. Vtedy si ich deti už ako rodičia dokážu uvedomiť a pochopiť konanie svojich rodičov a byť im dodatočne vďačné i za to, čo predtým odmietali. Takto sa rodičia tešia nielen vnúčatám, ale i tomu, že sa vytvoril hlbší vzťah s ich deťmi. Týmto sa v rodičovskej oblasti srdca uzatvára cyklus štyroch veľkých oblastí srdca, v ktorých sa ľudia a Boh stávajú jednou rodinou. Staním sa rodičmi a odzrkadľujúc Božiu rodičovskú lásku naplňujeme účel, pre ktorý nás Boh stvoril a ktorý je účelom nášho života. Takýchto rodičov nazývame pravými rodičmi a Boh bude nevýslovne šťastný, keď uvidí ľudí žiť pravou láskou a tradíciu pravej lásky prechádzať z generácie na generáciu.

Ak však rodičia nie sú schopní poskytnúť dieťaťu adekvátnu lásku a žiť príkladným životom, jeho srdce sa nemusí dostatočne rozvinúť a byť schopné milovať pravou láskou. Potom hlavne počas dospievania dochádza k rozporom medzi ním a rodičmi, stáva sa rebelujúcim a hľadá rôzne náhrady chýbajúcej lásky. Preto sa mladí ľudia uchyľujú k voľnému sexu, drogám, zločinnosti alebo dokonca k samovraždám. Bez pravej rodičovskej lásky si deti nedokážu správne rozvinúť ani súrodeneckú oblasť srdca, čo sa môže odraziť na ich vzťahoch v manželstve a neskôr v rodičovstve, keď ako rodičia nedokážu dať svojim deťom pravú rodičovskú lásku, lebo ju nezažili od svojich rodičov.

Avšak aj keď rodičia poskytnú svojim deťom adekvátnu lásku a žijú príkladným životom, ešte to nezaručuje, že deti budú kráčať cestou pravej lásky. Ak spoločnosť glorifikuje individualizmus, promiskuitu a rôzne sexuálne úchylky, deti aj napriek snahe svojich rodičov môžu byť ľahko strhnuté prúdom falošnej lásky. Ako veľmi musel trpieť Boh, ktorý všetko investoval do svojich detí Adama a Evy, keď neposlúchli Jeho varovanie a na navádzanie Lucifera sa dopustili predmanželského sexuálneho vzťahu, ktorým zničili možnosť dosiahnuť pravú lásku a odzrkadľovať tak Boha. Deti sú neustále vystavené takýmto pokušeniam a rodičia zažívajú podobnú bolesť ako Boh, keď sa ich deti odklonia od cesty pravej lásky.

Preto je odhodlanie stať sa pravým rodičom a byť pravým rodičom nesmiernou úzkosťou, či budú deti kráčať cestou pravej lásky, ale aj nesmiernou radosťou, keď sa z detí stanú praví rodičia. Preto by malo byť prirodzené, že praví rodičia sú tými ľuďmi, ktorým prináleží najväčšie uznanie spoločnosti.


Problémy v rodine a v spoločnosti
Doteraz sme si priblížili štyri oblasti srdca v rodine (detská, súrodenecká, manželská a rodičovská), ktoré, keď sú správne rozvinuté, vytvárajú z rodiny prostredie lásky. Ak však niektorá oblasť srdca nie je dostatočne rozvinutá, vzniknuté problémy sa neohraničujú iba na samotnú rodinu, ale aj na spoločnosť, ktorá je rozšírením rodiny.

Spoločnosť je zdravá a prosperujúca iba v takej miere, v akej sú zdravé a prosperujúce rodiny, ktoré ju tvoria. Smilstvo, promiskuita, homosexualita, nevera, rozvod, narkománia, pornografia, zločinnosť a iné deštruktívne prvky sú prejavmi neriešených problémov v rodinách. Je to začarovaný kruh začínajúci problémami v rodinách, ktoré sa prenášajú do spoločnosti. Vzniknutá situácia v spoločnosti ovplyvňuje iné rodiny a problémy sa znásobujú. Pokiaľ sa neodstráni príčina problémov v rodinách, problémy spoločnosti nezmiznú. Napríklad v USA náklady spojené s tehotenstvom tínedžeriek dosahujú ročne desiatky miliárd dolárov vo forme dodatočných sociálnych dávok, nehovoriac o škodách pre spoločnosť, ktoré ich deti spôsobia, keď sa dostanú do gangov.

Keď sú rodičia nezrelí, nemôžu dať svojim deťom náležitú lásku a ani nie sú schopní odzrkadľovať Boha. Toto ochromuje schopnosť detí rozvíjať si svoju lásku a uvedomovať si existenciu Boha a jeho lásku, čo v nich môže vytvoriť sklon k ateizmu a materializmu. Bez pocitu byť milovaní rodičmi môže spôsobiť depresie a nízky pocit sebaúcty. Hľadanie chýbajúcej rodičovskej lásky môže viesť k užívaniu alkoholu, drog, promiskuite, homosexualite a dokonca až k násilnostiam.

Nezrelá rodičovská láska nemusí vytvoriť bezprostredný vzťah srdca medzi nimi a ich deťmi, ktoré cítiac nezrelosť rodičov sa s nimi nemusia stotožniť. Donucovacie prostriedky ešte viac zhoršujú vzájomný vzťah a deti rebelujú nielen voči nim, ale autoritám vo všeobecnosti. Výsledkom je generačný problém. Iným, no veľmi drastickým prejavom nezrelej rodičovskej lásky, je incest. Zneužitím dôvery svojho dieťaťa rodič ničí v dieťati schopnosť dôverovať a milovať.

Bez pravej rodičovskej lásky si deti nebudú môcť naplno rozvinúť súrodeneckú oblasť srdca. Keď sú súrodenci voči sebe ľahostajní alebo neznášanliví, vytvára to pocit ľahostajnosti a neznášanlivosti voči ľuďom vo všeobecnosti. Bez pocitu spolupatričnosti nie je ťažké rozdeľovať ľudí podľa národnosti, rasy, vierovyznania a následne z tohto dôvodu prepuká národnostná, rasová a náboženská neznášanlivosť.

Zlyhanie v oblasti manželskej lásky je hlavnou príčinou rozpadu rodín. Trvalé manželstvo si vyžaduje duchovnú zrelosť a dobrý charakter, ktoré sa budujú prostredníctvom žitia pre iných. V opačnom prípade osobné záujmy každého z partnerov prevážia nad romantickými ideálmi, z ktorých začal vzťah. Keď následne manželstvo zlyhá, deti sú tým poznačené, pretože namiesto očakávanej rodičovskej lásky boli zradené. Jedine keď Božia láska prebýva uprostred manželstva a vernosť je samozrejmosťou, manželia môžu vytvoriť trvalé a neotrasiteľné manželstvo. Cudzoložstvo ničí manželstvo a predmanželský sex ničí základ pre trvalé manželstvo. Preto náboženstvá považujú smilstvo za horšie od vraždy. Vraždou sa zabije telo, no nie duch, zatiaľ čo smilstvo poškodzuje aj ducha a schopnosť milovať. Ak je zavraždený príkladný rodič, deti môžu byť na neho naďalej hrdé. Avšak rodič spáchajúci cudzoložstvo zničí predstavu svojich detí nielen o ňom, ale taktiež o pravej láske a trvalom manželstve.

Predstavitelia spoločnosti sú akoby v pozícii rodičov. Keď nie sú dostatočne zrelí, nie sú schopní naplniť si svoje spoločenské zodpovednosti s pravou láskou. Namiesto toho zneužívajú svoje postavenie na presadzovanie svojich záujmov na úkor občianskych a spoločenských. Výsledkom je naša nespokojnosť s nimi a rozhorčujeme sa nad ich mocou a privilégiami. Preto svet túži po predstaviteľoch, ktorí by spravovali spoločnosť s pravou láskou.


Kráľovský majestát lásky
Dosiahnutím Štyroch veľkých oblastí srdca rodina vytvára základ Troch veľkých kráľovských majestátov. Kráľovský majestát je bežne vnímaný v zmysle moci a suverenity. Moc pravého kráľovského majestátu má však pôvod v pravej láske a vzniká z autority, vznešenosti a múdrosti rodičov pri spravovaní svojej rodiny.

Kráľovský majestát má niekoľko významov. Po prvé, hovorí o tom, že láska v rodine má tú najvzácnejšiu hodnotu. Žiadna svetská pocta sa nevyrovná sláve človeka, ktorý prešiel Štyrmi veľkými oblasťami srdca a dosiahol najvyššiu úroveň duchovnej zrelosti. Takýto človek má Boží charakter a je pravým rodičom, pravým vlastníkom a pravým učiteľom. S láskou sa stará o svoju rodinu, spravuje vlastníctvo a vedie svoje deti správnou cestou. Ako pravý predstaviteľ svojej rodiny má kvalifikáciu byť predstaviteľom spoločnosti, pretože základom spoločnosti je rodina.

Druhý význam sa týka vznešenosti pravej lásky. Ak niekomu chýba základ dobrého charakteru a zrelého ducha, nemôže sa odrazu ako predstaviteľ spoločnosti stať vznešeným a cnostným. Miestom kultivácie tohto základu je rodina, škola lásky. Rodičia, ktorí prešli Štyrmi veľkými oblasťami srdca, si rozvinuli duchovnú zrelosť a dobrý charakter, čo je nutné pre pravú vznešenosť. Majú vnútorné prostriedky nato, aby boli altruistickými, obetavými a zodpovednými konať v každej situácii s láskou, v prospech celku. V tom spočíva pravá vznešenosť kráľovského majestátu.

Tretí význam sa týka autority lásky. Rodičia, ktorí prešli Štyrmi veľkými oblasťami srdca, dosiahli zrelosť charakteru a osobnej integrity. Preto sú schopní správne viesť svoje deti, ktoré im na odplatu preukazujú náležitú úctu a nasledujú ich vedenie. Je to autorita toho, ktorý vedie na základe svojej vlastnej integrity a príkladu. No zvyčajne je svetská moc zabezpečovaná nespravodlivými zákonmi, fyzickou silou alebo hrozbou použitia sily. Preto ľudia túžia po spoločnosti, v ktorej láska a moc budú spolu vychádzať, pretože moc a autorita majú pochádzať z pravej lásky.

Štvrtý význam sa týka moci lásky „vládnuť“ iným na základe radosti. Aj ľudia, ktorým sa nepáči, aby im niekto niečo prikazoval, s radosťou budú nasledovať, ak bude prikazovať láska. Manžel s radosťou reaguje na manželkine pokyny, pretože ju chce potešiť a urobiť šťastnou. Manželka cíti to isté voči manželovi, keď ju o niečo žiada. Mali by sme sa taktiež snažiť dosiahnuť takú lásku, aby sme vyvolali radostnú poslušnosť aj vo vzťahu rodičia a deti. Sila lásky je v tom, že dokáže vládnuť spôsobom vyvolávajúcim radosť.

Piaty význam súvisí s prirodzeným rešpektom. Ak si niekoho vážime a rešpektujeme, správame sa k nemu úctivo a pozorne v každom ohľade. Preto by sme mali rešpektovať svojich rodičov a starých rodičov, ktorí žijú pravou láskou a dosiahli stav kráľovského majestátu. A taktiež by sme sa mali usilovať o to, aby sme boli hodní takého istého rešpektu od našich detí a vnúčat.

Šiesty význam súvisí s vládou lásky. Mnohí svetskí králi konali verejnoprospešné projekty, iní premrhali bohatstvo svojej krajiny. Preto akýkoľvek majetok vlastníme, jeho hodnota je daná kvalitou našej lásky. Náš dom by mal byť palácom lásky. Dokonca i chatrč chudobného človeka môže byť palácom, ak tam prebýva Božia láska. No ak chýba láska, tak dokonca i ten najskvostnejší zámok je prázdny a chladný ako hrobka.

Prejdúc Štyrmi veľkými oblasťami srdca a stelesniac pravú lásku každý z nás môže získať autoritu a vznešenosť kráľa.


Tri generácie kráľovského majestátu v kráľovskej rodine
Rodina, to nie sú iba rodičia a deti. To je prelínanie sa prítomnosti s minulosťou a budúcnosťou.

Koncept kráľovského majestátu zahrňuje aj tradíciu pravej lásky odovzdávanú z generácie na generáciu. Po dosiahnutí kráľovského majestátu praví rodičia vedú ďalšiu generáciu k nasledovaniu cesty pravej lásky prostredníctvom štyroch veľkých oblastí srdca. Keď táto tradícia prejde tromi generáciami v rodine - starí rodičia, rodičia a deti - kráľovský majestát bude v takejto rodine bezpečne ukotvený. Takáto rodina sa nazýva kráľovskou rodinou pravej lásky.

Kráľovský majestát starých rodičov
Starí rodičia sú kráľmi a kráľovnami predstavujúci minulosť, duchovný svet a Boha. Ustanovili tradíciu lásky a to slúži ako základ ich autority pre nasledujúce generácie. Tým, že sú predstaviteľmi duchovného sveta, všetci naši predkovia sú prostredníctvom nich vážení.

Starí rodičia majú osobitnú hodnotu, na základe ktorej môžu učiť iných, hlavne svoje vnúčatá. Všetky deti potrebujú svojich starých rodičov, aby dostávali ich lásku a múdrosť. Na druhej strane starí rodičia nachádzajú veľkú radosť v milovaní svojich vnúčat. Byť prínosom pre rodinu, či už staraním sa o deti, je možnosťou, ako môžu naďalej prežívať radosť z dávania. Ich autorita ich oprávňuje mať ocenenie a podporu všetkých členov rodiny.

Kráľovský majestát rodičov
Rodičia sú kráľmi a kráľovnami predstavujúci súčasnosť. Svojou láskou a učením noriem kultivovaných prostredníctvom štyroch veľkých oblastí srdca vedú svoju rodinu, vychovávajú svoje deti a vytvárajú atmosféru jej duchovného života. Sú zodpovední za materiálnu prosperitu rodiny zabezpečujúc tak svoje deti a zostarnutých rodičov.

Na druhej strane si rodičia obetovaním sa pre prosperitu svojej komunity, krajiny a sveta získavajú rešpekt v spoločnosti a takto získaný rešpekt verejnosti zvyšuje ich autoritu a vážnosť v rodine.

Deti ako princovia a princezné
Deti predstavujú budúcnosť. Jedného dňa sa stanú rodičmi a vezmú zodpovednosť za svoje rodiny a život v spoločnosti. Prechádzajú štyrmi veľkými oblasťami srdca, aby dosiahli kráľovský majestát lásky. V určitom zmysle sú princmi a princeznami pripravovanými na prevzatie kráľovského majestátu v budúcnosti.

Mali by sme ich preto viesť k tomu, aby mali čo najvyšší štandard správania a dobrý charakter. A tým najdôležitejším spôsobom je samotný príklad rodičov. Bez ohľadu nato, čo rodičia hovoria, deti sa učia z toho, čo rodičia robia. Deti odrážajú srdce a spôsob života rodičov, takže všetci to môžu vidieť.

Deti potrebujú správnu výchovu týkajúcu sa zásad a hodnôt. Toto je ich právo a žiadny rodič by nemal byť ľahostajný voči naplneniu tejto potreby. Ako deti preukazujú detskú oddanosť milovaním svojich rodičov a súrodencov, ich rodičia majú reagovať chválou a povzbudzovaním. Toto v dieťati upevňuje pocit sebaúcty. Taktiež názory dieťaťa by mali byť brané vážne. Dieťaťu by mala byť daná určitá miera slobody, aby mohlo prežívať následky svojho konania.

Do našich detí vkladáme dôveru, pretože budú pokračovať v budovaní Božieho kráľovstva na tom základe, ktorý položíme. Taktiež dúfame a očakávame, že nás naše deti prevýšia. No deti majú svoju slobodnú vôľu a svoju mieru zodpovednosti a preto nič nie je zaručené. Preto by sme ako rodičia mali urobiť maximum, aby sme im odovzdali tradíciu pravej lásky a nasmerovali ich na cestu pravej lásky.


Ríša kráľovskej rodiny
Ako už bolo spomínané, kráľovská rodina pravej lásky sa vytvorí vtedy, keď bude ustanovená pevná tradícia prostredníctvom Troch kráľovských majestátov. To znamená, že tri po sebe idúce generácie prejdú Štyrmi veľkými oblasťami srdca, aby dosiahli kráľovský majestát pravej lásky. Každá generácia odovzdá tradíciu pravej lásky ďalšej generácii. Rodina je úplná v troch generáciách a základ Božieho kráľovstva je v takejto rodine.

Pôvodne tri generácie - Boh, Adam a Eva, a ich budúce deti - mali vytvoriť Božiu rodinu, základný kameň Božieho kráľovstva. Keby Adam a Eva nepadli, stali by sa pravými rodičmi a každý na zemi by bol ich priamym potomkom. Celé ľudstvo by bolo súčasťou jediného kráľovského rodu. Avšak Adam a Eva padli a stali sa falošnými rodičmi, čím namiesto tradície Božej kráľovskej rodiny vytvorili tradíciu satanovej rodiny. Celé ľudstvo ako ich potomkovia sa stalo súčasťou satanovej línie. Po dlhom čase, keď sa vytvorili správne podmienky, Božia kráľovská rodina začala Ježišom, ktorý však tým, že mu nebolo umožnené oženiť sa a stať sa pravým rodičom, nemohol takúto rodinu vytvoriť.

Božia kráľovská rodina na zemi sa preto začne rodinou navráteného mesiáša. Mesiáš, to sú Praví rodičia a ich rodina sa nazýva Pravá rodina. Vytvorí sa vtedy, keď sa narodia vnúčatá Pravých rodičov a bude absolútne stabilná vtedy, keď táto tretia generácia dosiahne zrelosť. Pravá rodina je počiatkom Božej kráľovskej rodiny na zemi. Ako však všetci ľudia môžu byť súčasťou tejto rodiny? Spôsobom prisobášenia to nie je reálne.

Jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je naštepiť sa do Božej rodovej línie prostredníctvom požehnania manželstva udeleného Pravými rodičmi. Stať sa požehnaným párom znamená nielen stať sa súčasťou Božej kráľovskej rodiny, ale taktiež začiatok vytvárania svojej vlastnej pravej rodiny. Každá rodina môže byť akoby malou kráľovskou rodinou a všetky takéto rodiny spoločne vytvárajú veľkú Božiu kráľovskú rodinu.

Stať sa súčasťou Božej kráľovskej rodiny však taktiež znamená aktívnu zmenu nás samotných, pretože dovtedy bol satan naším falošným otcom a padlé návyky, postoje a spôsob života sa samé od seba nestratia. Preto keď vstúpime do oblasti Božej kráľovskej rodiny, mali by sme zanechať padlý spôsob života a učiť sa žiť životom pravej lásky.

Pokiaľ budú existovať ľudia mimo ríše Božej kráľovskej rodiny, stále budú pod vplyvom satana. Keď všetky rodiny budú žiť životom pravej lásky, celá populácia na zemi a všetky krajiny budú patriť do ríše Božej kráľovskej rodiny. Keď i ten posledný človek bude do nej patriť, bude to znamenať koniec ríše satanovej kráľovskej rodiny. To bude zároveň znamenať úplné oslobodenie Božieho srdca. Bude to taktiež znamenať koniec satana, ktorý už viacej nebude mať žiadnu bázu, cez ktorú by ovplyvňoval ľudstvo.

Toto je teda cesta, ako sa môže zmeniť svet vo svojom samotnom jadre. Na základe štandardu založeného na posvätnosti manželstva a rodiny sa objavia rodiny, ktoré žijú pravou láskou a svojím obetavým životom pre spoločnosť sú príkladom ostatným ľuďom. Čím viac rodín prijme požehnanie do manželstva a žije životom pravej lásky, tým väčšmi sa ríša Božej kráľovskej rodiny rozširuje, až nakoniec obsiahne celú zem. Aj keď to môže vyzerať ako utópia vytvoriť Božie kráľovstvo, nič nie je nemožné, keď sa to robí v duchu pravej lásky a nakoniec to prinesie svoje ovocie.

____________________
Zmenené ( 02.01.2009 )
Hodnotenie čitateľov: / 9
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
4.8.2024, 0:00:00- 23:59:00
Deň vyhlásenia Božieho večného požehnania
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
august 2024
P U S Š P S N
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer