spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Životopis arrow Božia ideálna rodina – model svetového mieru

Božia ideálna rodina – model svetového mieru PDF Tlač E-mail
Príspevok pridal turumi   
22.02.2006
____________________
Božia ideálna rodina – model svetového mieru
(Rev. Dr. Son Mjong Mun - prejav z inaugurácie Univerzálnej mierovej federácie na Slovensku, 31. októbra 2005, Slovenské národné divadlo)

Dobrý večer!

Oslovujem vás ako popredné osobnosti slovenskej spoločnosti, ktoré bez váhania vynakladajú mimoriadne úsilie, aby sa dosiahol mier vo svete. Rád by som vám všetkým vyjadril hlbokú vďačnosť za to, že ste sem dnes večer prišli napriek vašej veľkej zaneprázdnenosti.

Dámy a páni, vstupom do 21. storočia sme sa ocitli na skutočne historickom bode obratu, keď rozhodujeme o tom, či sa na zemi natrvalo usídli mier, alebo sa zopakujú temné dejiny 20. storočia zaťažené vojnovými konfliktmi.

Dvadsiate storočie bolo obdobím neustálych sporov, vrátane vojen, ktorých cieľom bolo získať koloniálnu nadvládu, ale hlavne sa v ňom udiali obidve svetové vojny, kórejská vojna a napokon studená vojna. Keďže som žil v tejto dobe, rozhodol som sa zasvätiť svoj život uskutočneniu Božej predstavy o ideálnom mierovom svete. Vždy som si úprimne želal a modlil som sa za to, aby sa Organizácia spojených národov, založená po druhej svetovej vojne, stala mierovou inštitúciou, ktorá podporí Božiu vôľu a zabezpečí trvalý svetový mier.

Organizácia spojených národov významným spôsobom prispieva k mieru vo svete. No účastníci osláv 60. výročia jej založenia, pochádzajúci zo samotných štruktúr OSN, ako aj mimo nich, sa všeobecne zhodujú na tom, že táto organizácia ešte len hľadá cestu, ako naplniť svoje pôvodné poslanie.

OSN má už takmer 200 členských štátov, no ich zastupiteľské orgány väčšinou reprezentujú, či dokonca presadzujú len vlastné záujmy. To je aj podstatnou príčinou, prečo nie sú schopné úspešne riešiť súčasné konflikty a dosiahnuť trvalý mier vo svete.

Preto chcem dnes vyhlásiť pred celým ľudstvom založenie novej medzinárodnej organizácie – Univerzálnej mierovej federácie. Jej poslaním je obnoviť existujúcu Organizáciu spojených národov a poskytnúť novú úroveň riadenia ako organizácia „Ábelovho typu“ – to znamená, vytvoriť modelovú OSN, ktorá upriami svoje mierové úsilie na Boha a bude sa neúnavne zasadzovať za blaho druhých.

Aby sme si uchovali v pamäti tento deň a zároveň priblížili jeho plný význam, prednesiem vám Božie posolstvo pre všetkých ľudí tejto doby, nazvané „Božia ideálna rodina – model svetového mieru“.

Božia ideálna rodina
Vážení predstavitelia slovenskej spoločnosti, čo bolo, podľa vás, hlavnou pohnútkou Boha, aby stvoril ľudské bytosti? Stručná odpoveď znie: aby mohol prežívať radosť zo vzťahu s ideálnymi rodinami naplnenými pravou láskou. Ako taká ideálna rodina vyzerá? Predovšetkým, každý jej člen je vlastníkom pravej lásky. Boh stvoril prvých ľudí tak, že Adam reprezentoval všetkých mužov a Eva všetky ženy, aby sa spoločne stali vlastníkmi pravej lásky. Charakter pravej lásky si mohli najrýchlejšie vypestovať pomocou hlbokého a pevného vzťahu rodiča a dieťaťa s Bohom, na základe ktorého by Mu oddane slúžili ako svojmu Otcovi. Mali kráčať a žiť s Bohom ako jedna rodina.

Rád by som vás vyzval, aby ste sa na chvíľu ponorili do svojho vnútra a v tichej meditácii či modlitbe sa opýtali Boha: „Čo je stredobodom celého duchovného a fyzického sveta?“ Som si istý, že vám odpovie, že je to vzťah rodiča a dieťaťa. Nič nie je dôležitejšie ani vzácnejšie ako vzťah medzi rodičom a dieťaťom. A to preto, lebo vyjadruje základný vzťah medzi Bohom Stvoriteľom a ľudskými bytosťami.

Čo teda charakterizuje tento vzťah rodiča a dieťaťa? Určujú ho tri veci: láska, život a pokrvná línia.

Keby nebolo lásky našich rodičov, ani jeden z nás by dnes nežil. Boh stvoril ľudí svojou dokonalou láskou, aby boli Jeho partnermi v láske. Tento vzťah tvorí os lásky, ktorá spája Boha Otca s ľuďmi ako Jeho synmi a dcérami.

Môžeme sa usilovať o niečo vyššie a vzácnejšie, ako byť synom alebo dcérou Boha? Keby existovalo niečo vznešenejšie, človek by po tom určite túžil a snažil by sa to aj dosiahnuť. Ale nič také nejestvuje. Domnievate sa, že keď vševediaci a všemocný Boh stvoril Adama a Evu, tak si potajomky ponechal tú najvyššiu pozíciu pre seba, a im určil len nejaké nižšie postavenie? Iba ťažko si vieme predstaviť, že by sa Boh takto zachoval k svojim deťom, k svojim partnerom v dokonalej láske. Boh ako náš večný Pravý rodič vložil do stvorenia ľudských bytostí úplne všetko a obdaril nás výsadným právom mať rovnaké postavenie ako On, zúčastňovať sa na Jeho diele ako rovnocenní partneri, spolu s Ním žiť a byť Jeho dedičmi. A tak od Neho dedíme aj všetky Jeho vlastnosti.

Napriek tomu, že Boh je Absolútnym Bytím, nemôže sám prežívať šťastie. Prídavné mená ako „dobrý“ a „šťastný“ nemôžeme prisúdiť nikomu, kto žije sám. Môžeme nimi označiť iba zdravý a fungujúci vzájomný vzťah. Predstavme si opernú speváčku, ktorá sa ocitne sama na neobývanom ostrove. Môže tam predvádzať tie najúžasnejšie spevácke výkony, ale keď ju nebude mať kto počúvať, urobí ju to šťastnou? Podobne aj samojediný Boh nevyhnutne potrebuje partnera pre vzájomný vzťah lásky, aby mohol prežívať radosť a šťastie.

Ďalej si položme otázku, ako máme žiť, aby sme Bohu dokonale opätovali lásku a prinášali Mu radosť? Inými slovami, ako máme žiť, aby sme sa stali deťmi Boha, ľuďmi, ktorých bude Boh s potešením nazývať „Môj syn“ či „Moja dcéra“ a ktorí budú stelesňovať Jeho Božiu povahu? Ako sa môžeme stať Božími partnermi, s ktorými spoločne dokončí svoje stvoriteľské dielo, partnermi, ktorí to všetko od Neho zdedia? Moja odpoveď na tieto otázky znie: Musíme sa vrátiť k pôvodnému počiatočnému bodu Božieho tvorivého procesu. Na samom jeho začiatku Boh stanovil ako princíp „žiť pre dobro druhých“. Boh určil, že jadrom tohto procesu bude život pravej lásky, a z tohto bodu začal tvoriť.

Keď sa teda chceme stať Božími deťmi, musíme sa Mu najprv podobať. To je naša prvá zodpovednosť, ktorú si naplníme, keď stelesníme pravú lásku. A to dosiahneme, keď budeme žiť ako oddané deti, potom ako vlastenci, svätci a napokon ako dokonalí Boží synovia a dcéry. Na tomto stupni dokážeme precítiť tie najvnútornejšie poryvy Božieho srdca a odstrániť z neho odveký žiaľ, ktorý Boh prežíval od Pádu Adama a Evy. Boh je všemocný. Preto tú nesmiernu bolesť, v ktorej bol akoby uväznený, a nevýslovné utrpenie, ktoré sa odohrávalo v pozadí celej histórie ľudstva, nemusel znášať pre svoje nedostatky či neschopnosť. Princíp obnovenia však obsahuje podmienky a zákonitosti, ktoré Boh nemohol odhaliť a ktoré Ho zaväzovali trpezlivo čakať a donekonečna odpúšťať, až kým sa s príchodom dokonalého „Druhého Adama“ neobnovili Pádom stratené pôvodné pozície Adama a Evy. Hoci je Boh všemocný, musí dodržiavať večné zákony a princípy, ktoré sám ustanovil.

Dôležitosť pokrvnej línie
Vážení hostia, viete, čo spôsobuje Božiemu srdcu najväčšiu bolesť už od čias Pádu Adama a Evy? Boh stratil svoju pokrvnú líniu. Tým stratil aj vlastnícke právo na celé stvorenstvo. Dovoľte mi, aby som sa pri pokrvnej línii na chvíľu pristavil. Pokrvná alebo rodová línia je dôležitejšia ako život a dôležitejšia ako láska. Život a láska sa stretávajú, aby vytvorili pokrvnú líniu. Rodová línia sa však nedá založiť, ak jedno alebo druhé chýba. Preto z týchto troch prirodzených súčastí vzťahu rodič – dieťa je práve rodová línia jeho konečným výsledkom alebo plodom.

Božia pokrvná línia obsahuje semeno pravej lásky a z Božej línie sa vytvára prostredie pre pravý život. A tak, aby sme sa aj my stali ideálnymi ľuďmi, akých si Boh vytvoril vo svojej predstave, to znamená ľuďmi ideálneho charakteru, ktorí vytvárajú ideálne rodiny, musíme sa stať súčasťou Jeho pokrvnej línie. V širších súvislostiach to znamená, že iba ak sa spojíme s Božou pokrvnou líniou, vytvoríme tiež ideálny národ – domov a vlasť pre Boha. Iba spojení s Božou pokrvnou líniou dosiahneme svetový mier. Uchovajte si, prosím, tieto slová o dôležitosti pokrvnej línie hlboko vo svojom srdci. Nech by som to akokoľvek zdôrazňoval, nikdy to nebude stačiť.

Bez pokrvnej línie sa nezachová ani život, ani láska. Snažíte sa zanechať po sebe dobrú tradíciu, ale tá sa zachová iba cez vašu pokrvnú líniu. Rodová línia je mostom, po ktorom prechádza duch rodičov z generácie na generáciu. Inými slovami, pokrvná línia je nevyhnutnou podmienkou, aby rodičia mohli pozbierať plody vzájomnej lásky, spoločného života a šťastia. To by sme mali vedieť s úplnou istotou.

Boh chcel, aby semená zasiate v Záhrade Eden vyrástli a v čase jesennej žatvy priniesli bohatú úrodu. Boh stvoril Adama a Evu, svojho syna a dcéru, s ideálnou predstavou, že ich povedie a bude vychovávať, až kým sa nerozvinú do pravej lásky a pravého života a nebudú prinášať plody v pravej pokrvnej línii. V tej nebeskej žatve túžil zozbierať vlastníkov, rodiny a národ večného života, večnej lásky a večnej pokrvnej línie. Keď však Adam a Eva padli, túto pokrvnú líniu, vzácnejšiu ako sám život, Boh stratil. Ovocie pravého života a pravej lásky nikdy nedozrelo. Božie deti sa stali potomstvom Satana a boli od Boha úplne odrezané. Z nich pochádza všetkých šesť miliárd ľudí, ktorí obývajú zem.

Utrpenie Boha pri hľadaní Pravých rodičov
Tak sa stalo, že nezákonná láska, život a pokrvná línia zamorili zem. Božia láska, život a línia padli do rúk zvodcu a cudzoložníka Satana, nepriateľa lásky. Nebo a zem boli otrávené a premenili sa na peklo. Svet sa stal nešťastným miestom, veľmi vzdialeným od Božej prítomnosti. No ľudstvo žije až dodnes v nevedomosti o týchto tragických skutočnostiach. Ľudia zotrvávajú v klamnom presvedčení, že pokrvná línia nepriateľa je tým životne dôležitým putom, od ktorého závisí osud sveta. Toto je zúfalá pravda o ľudskom pokolení, ktoré pochádza z Pádu. Preto nazývame tento svet peklom na zemi. Celé dejiny je Boh svedkom tejto tragickej situácie ľudstva, ktorá mu spôsobuje nesmiernu bolesť.

Po stvorení Adama a Evy v Záhrade Eden mal Boh v úmysle udeliť im svoje sväté požehnanie do manželstva a preniesť na nich nebeské vlastnícke právo. Boh chcel, aby Adam a Eva zdedili od Neho vlastnícke právo na celý duchovný a fyzický svet. Pretože však padli, toto všetko sa dostalo pod Satanovu vládu. Boh je ako otec, ktorý celý život ťažko pracuje, aby nazhromaždil majetok pre svoje deti, a zlodej mu to za jedinú noc všetko ukradne.

Kto dokáže naozaj precítiť bolesť a žiaľ Božieho srdca? Boh stratil svoju pokrvnú líniu, stratil svoje deti, a týmito nešťastnými okolnosťami bol prinútený prenechať vlastnícke právo na všetky národy a svet Satanovi. Bola tu iba jedna cesta, ako znovu získať túto líniu a vlastnícke právo – podmaniť si Satana prirodzeným spôsobom, tak, aby sa podrobil dobrovoľne. V čom tkvie tajomstvo takéhoto víťazstva? – Dá sa dosiahnuť iba silou pravej lásky, keď milujeme svojich nepriateľov viac ako vlastné deti.

Mohol sa vôbec niekedy Boh ako Pravý otec a Pravá matka ľudí spolu s nimi radovať a tešiť sa z prirodzeného puta medzi rodičom a dieťaťom? Tešil sa z nich aspoň jeden rok, aby spoznal, že to, čo stvoril, bolo naozaj dobré? Nie, Boh s nimi neprežil ani hodinu radosti. A dokázal Ho niekto utešiť v tomto zármutku? Nie, pretože nikto nevedel, prečo vznikla táto neprekonateľná priepasť medzi Bohom a celým ľudstvom. Nik nevedel, prečo sa Boh a ľudia nachádzajú v takej tragickej situácii.

Biblický príbeh o Kainovi a Ábelovi nám odhaľuje, že prvý konflikt medzi ľuďmi sa začal hneď v Adamovej rodine. Stal sa prototypom nekonečných sporov a vojen v ľudských dejinách. Tieto konflikty sa odohrávajú na mnohých rovinách, počnúc vojnou medzi telom a mysľou v každom človeku, až po vojny medzi národmi, či zásadný rozpor medzi materializmom a teizmom. Krajne sebecký individualizmus ohrozuje aj dnes šťastnú budúcnosť ľudstva. Domnievame sa, že jej nádejou a zárukou sú dnešní mladí ľudia, no zotročujú ich drogy a voľný sex. Vyspelé krajiny sa správajú tak, akoby materiálne bohatstvo bolo jedinou vecou, na ktorej v živote záleží. Vidia iba vlastné záujmy a ignorujú zúfalú situáciu tisícok ľudí, ktorí denne zomierajú od hladu.

Kto rozuzlí tento odveký problém vzťahu Kaina a Ábela? Zamotával sa celé tisícročia a čoraz viacej sa komplikuje. Myslíte si, že Organizácia spojených národov ho dokáže vyriešiť? OSN si hneď pri svojom založení dala za cieľ dosiahnuť svetový mier a už šesťdesiat rokov sa o to usiluje; napriek tomu svetový mier je ešte veľmi vzdialený. Mier medzi národmi nikdy nenastane, kým si všetci, ktorým bola zverená táto úloha, nevyriešia vzťah Kaina a Ábela medzi vlastnou mysľou a telom. Preto nastal čas založiť Organizáciu spojených národov Ábelovho typu, ktorej celkové smerovanie bude v súlade s Božou vôľou.

Boh celé veky túžobne očakával niekoho, kto by ukončil túto tragédiu ľudstva, no taký človek sa na zemi neobjavil. Boh stále čakal niekoho, kto by vzal na seba úlohu Pravého rodiča. Keby sa na to niekto podujal, som presvedčený, že Boh by sa mu zjavil vo sne a priniesol by mu na dlani slnko i mesiac, a na zem by sa zniesla búrka radostnej extázy neba.

V tomto zmysle je to zázrak nad zázraky, že po prvýkrát v dejinách niekto úspešne obstál v pozícii Adama, vlastníka pravej lásky, a prijal Božie pomazanie ako Pravý rodič ľudstva. Je až neuveriteľné, že žije v tom istom čase ako vy a že vy aj on dýchate ten istý vzduch. Dosiahol som historické víťazstvo v pozícii horizontálneho Pravého rodiča, ktorý prichádza zachrániť padlé ľudstvo. Na tomto základe som 13. januára 2001 ponúkol nebesiam „Obrad korunovácie Boha za zvrchovaného vládcu a Kráľa neba a zeme”. Týmto obradom som oslobodil Boha, vertikálneho Pravého rodiča, ktorý niesol všetku ťarchu a zodpovednosť za prozreteľnostné dejiny obnovenia. Ľudstvo tým získalo to najvyššie a najdôležitejšie požehnanie v celej svojej histórii. Toto víťazstvo bolo absolútne, jedinečné, nemenné a večné. Týmto dokonalým prozreteľnostným víťazstvom sa dosiahlo úplné oslobodenie Božej mysle i tela!

Cesta k mieru vedie cez Sväté požehnanie do manželstva
Vážení hostia! Pripútanosť k Satanovej pokrvnej línii spôsobovala nesmierne utrpenie v celých ľudských dejinách. Dodajme si odvahu a prestrihnime toto tragické puto, aby sme sa mohli naštepiť na Božiu pokrvnú líniu cez Pravých rodičov. Prečo by sme mali ďalej žiť a zomierať ako divé olivovníky? Divý olivovník, aj keby žil tisíc rokov, bude stále produkovať semená divých olivovníkov. Kde nájdeme cestu z tohto začarovaného kruhu? Vedie cez Sväté požehnanie do manželstva.

Obrad Svätého požehnania do manželstva ponúka milosť naštepiť sa na pravý olivovník. Tento obrad začali uskutočňovať Praví rodičia, ktorí prinášajú Božiu pravú pokrvnú líniu celému ľudstvu. Keď sa raz vaša rodová línia zmení na Božiu, vaši potomkovia budú k nej patriť už celkom prirodzene. Sväté požehnanie do manželstva prijímame v troch stupňoch: vzkriesenie, znovuzrodenie a večný život. Keď prijmete Sväté požehnanie od Pravých rodičov, budete plodiť čisté, bezhriešne deti a vytvárať ideálnu rodinu.

Najlepšie je prijať toto Sväté požehnanie do manželstva s niekým z inej rasy, národnosti alebo náboženstva. Takéto manželstvo nazývam „medzikultúrne manželstvo”. Pomáha totiž riešiť nesmierne náročnú úlohu – prekonať rasové, kultúrne, národnostné a náboženské bariéry a vytvoriť z ľudstva jednu rodinu. Boh nerozlišuje farbu pleti. Ani nie je zodpovedný za hranice, ktoré vznikli medzi rasami a kultúrami. Tieto hranice sú len iluzórnymi prekážkami, ktoré vymyslel Satan, aby po celé tisícročia mohol ovládať ľudstvo ako falošný rodič.

Predstavte si dve znepriatelené rodiny, ktoré celý život jedna druhú preklínajú, ľudí, ktorí si ani vo sne nevedia predstaviť, že by mohli niekedy spoločne bývať. Čo by sa stalo, keby sa tieto dve rodiny spojili vďaka medzikultúrnemu Svätému požehnaniu do manželstva? Preklínali by rodičia z oboch týchto rodín svojho syna a dcéru, keby sa zobrali, milovali jeden druhého a spoločne vytvorili šťastný domov? Keby ich syn naozaj miloval dcéru nenávideného nepriateľa, a ona by sa stala ich nevestou, priviedla na svet nebeské vnúčatá, krásne a nevinné ako ružový púčik, starí rodičia by sa určite rozplývali od šťastia. Takto by sa čoskoro obidve dovtedy nepriateľské rodové línie úplne zmenili.

Ako inak než medzikultúrnym manželstvom môžeme vnútorne motivovať bielych a čiernych, židov a moslimov, orientálcov a ľudí zo Západu, príslušníkov všetkých rás, aby žili spolu ako jedna ľudská rodina? Ideálna rodina je modelom pre spoločný život v mieri. Ideálna rodina je ľudské hniezdo, kde sa učíme spolu žiť v jednote a harmónii. V nej máme základ pre lásku a úctu medzi rodičmi a deťmi, pre vzájomnú dôveru a lásku medzi manželom a manželkou a pre vzájomnú podporu medzi súrodencami. Z tohto závažného dôvodu by ste mali prijať Sväté požehnanie do manželstva od Pravých rodičov a založiť nebeskú tradíciu ideálnych rodín.

Život pravej lásky
Dovoľte mi znovu zopakovať: Keď sa chceme podobať Bohu, pôvodnej Bytosti pravej lásky, mali by sme sa stať vlastníkmi pravej lásky. Mali by sme pravú lásku stelesňovať vo svojom živote, a tak si rozvíjať svoj charakter. Toto je cesta, ako sa všetci môžeme stať pravými rodičmi.

Čo teda znamená žiť v duchu pravej lásky? Znamená to žiť pre všeobecné blaho. Pravá láska prináša mier, z ktorého vyrastá šťastie. Sebecká láska len zakrýva túžbu vlastniť partnera pre svoj prospech; to nemá nič spoločné s pravou láskou. Naopak, podstatou pravej lásky je dávať, žiť pre dobro druhých a pre blaho celku. Pravá láska dáva, zabúda, že dala, a tak dáva ďalej bez prestania. Pravá láska dáva s radosťou. Nachádzame ju v šťastnom a milujúcom srdci matky, ktorá nežne drží svoje dieťatko v náručí a dáva mu piť zo svojich pŕs. Pravá láska je obetavá láska, akú vidíme u oddaného syna, pre ktorého je najväčším šťastím pomáhať svojim rodičom. Boh stvoril celý duchovný a fyzický svet práve z takejto lásky: absolútnej, jedinečnej, nemennej a večnej, vkladajúc do toho úplne všetko, bez akejkoľvek podmienky či očakávania, že dostane niečo naspäť.

Z pravej lásky pochádza celý vesmír. Človek sa stáva jeho centrom a vlastníkom, ak pravú lásku sám zosobňuje. Pravá láska je samotnou podstatou Boha a symbolom Jeho vôle a moci. Keď sme spojení putom pravej lásky, túžime zostať spolu navždy, a naša radosť z prítomnosti toho druhého neustále rastie. Príťažlivosť pravej lásky privádza všetky veci k našim nohám. Pritiahne aj samého Boha, ktorý bude chcieť s nami prebývať. Hodnota pravej lásky sa nedá s ničím porovnať. Pravá láska má moc odstrániť bariéry, ktoré padlí ľudia vytvorili, vrátane hraníc medzi národmi, rasami aj náboženstvami.

Pravú lásku môžeme charakterizovať ako dokonalú, jedinečnú, nemennú a večnú; a tak každý, kto žije v duchu Božej pravej lásky, bude žiť s Bohom, bude sa s Ním deliť o šťastie, aj o právo zúčastňovať sa ako rovnocenný partner na Jeho diele. Preto je život pre druhých, teda život pravej lásky, nevyhnutným predpokladom pre vstup do Nebeského kráľovstva.

Vážení predstavitelia verejného života, milí hostia, žijete v požehnanej dobe. Božie sľuby sa stávajú skutočnosťou. Nebeské kráľovstvo na zemi, Kráľovstvo mieru, ktoré je pôvodným Božím ideálom stvorenia, sa rodí priamo pred vašimi očami. Celý svoj život som zasvätil tomuto Božiemu ideálu. Vyše osemdesiat rokov som kráčal osamelou cestou nevýslovného utrpenia, ktoré dnes prináša víťazné plody pre dobro všetkých ľudí na celom svete. Zakladatelia svetových náboženstiev, ako aj tisíce svätcov a vašich dobrých predkov pozorujú z duchovného sveta každý váš pohyb. Ktokoľvek sa preto odkloní od nebeskej cesty, bude musieť znášať i následky.

Vyslanci mieru, ktorí zdedili Božiu vôľu a tradíciu, sa vo viac ako 180 krajinách sveta neúnavne usilujú o to, aby sa rozšírili hodnoty pravej lásky a pravej rodiny. Pracujú s plným nasadením, aby sa dosiahol mier na tejto zemi. Na Blízkom východe, v jednej z najvýbušnejších oblastí sveta, nachádzajú židia, kresťania a moslimovia v mojej filozofii mieru inšpiráciu pre novú úroveň vzájomných rozhovorov. V uplynulých desaťročiach zohrala zase Filozofia zjednotenia rozhodujúcu úlohu pri ukončení studenej vojny. V súčasnosti úspešne vediem neoficiálne hnutie za opätovné zjednotenie Kórey, mojej vlasti.

No napriek tomu ešte stále nemôžem byť spokojný, lebo svoje celoživotné dielo som začal na príkaz neba. Prišiel som ako Pravý rodič ľudstva s Božím pomazaním a som rozhodnutý dodržať sľub, ktorý som Bohu dal. Som rozhodnutý odstrániť všetky hranice a bariéry medzi národmi a krajinami, ktoré otrávili túto zem, a vytvoriť svet mieru, kde budú všetci ľudia žiť v svornosti.

Projekt na podporu mieru
Vážení predstavitelia slovenskej spoločnosti! Dovoľte, aby som dnes znovu využil príležitosť a predostrel pred týmto významným zhromaždením návrh skutočne revolučného projektu, ktorý je dôležitý najmä z prozreteľnostného hľadiska. V záujme mieru a pre blaho celého ľudstva navrhujem, aby sme vybudovali dopravné spojenie cez Beringovu úžinu, kde sa svet vplyvom Satanovho pôsobenia na ľudské dejiny rozdeľuje na východ a západ, na sever a juh, a kde sa tiež oddeľuje severoamerické územie Aljašky od ruskej Čukotky. Táto spojnica, ktorú nazývam „Tunel Kráľa svetového mieru“, sa stane súčasťou medzinárodného diaľničného systému a umožní ľuďom dostať sa cez Beringovu úžinu cestnou dopravou z afrického Mysu dobrej nádeje do Santiaga de Chile a z Londýna do New Yorku. Tak sa celý svet vzájomne prepojí ako jedno spoločenstvo.

Boh nás varuje, že už nebude ďalej tolerovať žiadne hranice. Realizáciou tohto projektu sa postupne vytvorí jedna svetová rodina. Projekt pomôže zbúrať ľuďmi vystavané múry medzi rasami, kultúrami, náboženstvami a krajinami a umožní vybudovať mierový svet, po akom Boh oddávna túžil.

Takto sa môžu zjednotiť Spojené štáty a Rusko. Európsky kontinent, Čína, India, Japonsko, Brazília a všetky ďalšie krajiny, ako aj svetové náboženstvá, môžu spojiť svoje úsilie, aby sa tento projekt podaril. Úspech tohto projektu je dôležitý pre vytvorenie Mierového kráľovstva, v ktorom ľudia a národy už nikdy nebudú viesť proti sebe vojny.

Dámy a páni, niekto z vás môže pochybovať, či sa vôbec dá takýto projekt uskutočniť. No kde je vôľa, tam sa vždy nájde aj cesta – a najmä ak je to vôľa Boha. Veda a technika 21. storočia už umožňujú, aby sa takýto tunel pod Beringovou úžinou podarilo vybudovať. Ani náklady na jeho výstavbu nie sú problémom. Len sa zamyslite nad tým, koľko peňazí sa vo svete premrhá na vojny. Ľudstvo si musí konečne uvedomiť, že páchame hrozné zločiny a hriechy pred tvárou dejín i našich potomkov. Uveďme len jeden príklad. Koľko peňazí vydali Spojené štáty na vojnu v Iraku za posledné tri roky? Predstavuje to takmer 200 miliárd dolárov. To by bolo viac než dosť na uskutočnenie tohto projektu pod Beringovou úžinou.

V tejto dobe predstavuje vojna veľmi primitívny a deštruktívny spôsob riešenia konfliktov a nikdy nemôže viesť k trvalému mieru. Práve teraz nastal čas, ako hovorí prorok Izaiáš, aby sme prekovali meče na pluhy. Ľudstvo by malo ukončiť tento nezmyselný kolobeh neustálych vojen, v ktorom sa obetujú životy našich detí a astronomické sumy peňazí. Prišiel čas, aby všetky krajiny sveta spojili svoje schopnosti a zdroje, a urýchlili tak príchod mierového sveta, po akom túži Boh, Pán celého nekonečného vesmíru.

Dámy a páni, ľudstvo smeruje do slepej uličky. Zachrániť nás môže jedine obetavé každodenné úsilie v duchu mierovej filozofie pravej lásky, pravého života a pravej rodovej línie, ktorú učím. Teraz, keď sme vstúpili do Veku po príchode neba, sa v duchovnom svete mobilizujú aj naši dobrí predkovia a spolu s nebeskými zástupmi zostupujú na zem. Čoskoro sa aj tie krajiny a národy, ktoré sa domnievajú, že rozhodujú o dianí vo svete, budú uberať týmto smerom.

Naše poslanie
Aj vy stojíte pred podobným rozhodnutím. Nemôžeme dosiahnuť ideálny stav bez náležitého poznania. Toto nebeské posolstvo, ktoré vám tu dnes odovzdávam, môže byť pre súčasnú generáciu požehnaním, no zároveň je aj varovaním. Ja, reverend Mun, povediem aj naďalej hnutie, ktorého cieľom je vytvoriť pravé rodiny, pravú spoločnosť, pravé národy a pravý svet. V tomto úsilí získavam stále väčšiu podporu, pretože je v súlade s vôľou neba. Podporíte ho aj vy, alebo zostanete uväznení za doterajšími starými múrmi, ktoré sú všetky dielom Satana: za múrom svojho náboženstva, svojej kultúry, svojej národnosti a svojej rasy, a prežijete zvyšok svojho života na zemi v zúfalstve a ľútosti? Nebo vás vyzýva, aby ste boli múdrymi, príkladnými osobnosťami, ktoré pomôžu napraviť tento nešťastný svet a vytvoriť nové nebo a novú zem.

Dnes sme účastníkmi založenia Univerzálnej mierovej federácie. Predstavuje Božie víťazstvo, ovocie nesmierneho úsilia a utrpenia Pravých rodičov, ako aj nádej pre tento svet. Bude spĺňať úlohu Organizácie spojených národov „Ábelovho typu“ vo vzťahu k jestvujúcej OSN. Zamyslime sa nad mierovými operáciami OSN v minulosti. V niektorých prípadoch OSN stiahla svoje mierové jednotky skôr, než si splnili svoje poslanie. Dobrým príkladom je kórejská vojna. Pod vlajkou Univerzálnej mierovej federácie budeme slúžiť ako „mierové zbory“, ktoré sa stanú zárukou svetového mieru. Dúfam, že sa v tomto novom veku vyzbrojíte novým „brnením pravej lásky“ a stanete sa múdrymi a odvážnymi dobrovoľníkmi týchto mierových zborov po celom svete v záujme šťastnej budúcnosti ľudstva.

Prosím, vezmite si toto varovné posolstvo z neba naozaj k srdcu. Zapamätajte si, že jediná cesta, ako zdediť nebeskú pokrvnú líniu a vytvoriť ideálne rodiny, ktoré pretrvajú až do večnosti, vedie cez Sväté požehnanie do manželstva ustanovené Pravými rodičmi. To bolo i zostáva najväčšou túžbou Boha.

Svoje vystúpenie chcem ukončiť prosbou, aby ste svojím zanieteným úsilím podporili rozvoj Univerzálnej mierovej federácie a pomohli naplniť jej vznešené ciele.

Ďakujem.

Hodnotenie čitateľov: / 4
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer