spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Požehnanie manželstva

Stanovy PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
27.09.2005
____________________

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Family Federation for World Peace and Unification

  

Stanovy

             Na prahu nového tisícročia ľudstvo prechádza obdobím historickej premeny. Avšak pri konfrontácii s bolestnou skutočnosťou, ktorú vytvárajú problémy, ktorým čelí naša spoločnosť, si uvedomujeme potrebu zamerať sa na posilnenie rodín, od ktorých závisí prosperita našej spoločnosti ako celku i istota, že náš národ bude pripravený na výzvy i príležitosti, ktoré nám prinesie 21. storočie.

 

            Pre posilnenie a podporenie všetkých iniciatív sledujúcich vytváranie a rozvoj dobrých a zdravých rodín sme založili toto občianske združenie.

 

Článok 1

Základné ustanovenia

1.  Názov združenia je Federácia rodín za mier a jednotu vo svete v slovenskom jazyku, Family Federation for World Peace and Unification v anglickom jazyku. Oficiálna skratka názvu je FFWPU.

2.  Sídlom združenia je Námestie Martina Benku 6302/8, 811 07 Bratislava - Staré Mesto.

 

Článok 2

Cieľ a činnosť

1.  FFWPU je dobrovoľná mimovládna organizácia združujúca ľudí bez rozdielu politického presvedčenia, náboženského vyznania, rasy či národnosti. Jej cieľom je posilnenie rodiny ako morálneho centra spoločnosti, pretože prosperita spoločnosti je od nej závislá.

2.  Pre dosiahnutie tohto cieľa bude najmä:

a)  spolupracovať s odborníkmi so zámerom rozvíjať a prehĺbiť poznanie a pochopenie manželstva, rodiny a ich vzťahu a prínosu pre rozvoj jednotlivca a spoločnosti,

b)  organizovať a podporovať výchovné programy a poradenstvo pre mládež a manželské páry so zameraním na význam rodiny, rodičovskej zodpovednosti a ich dopadu na spoločnosť,

c)  podporovať výchovné semináre o prevencii pohlavných ochorení s dôrazom na hodnoty povzbudzujúce k morálnemu životu, sexuálnej abstinencii pred manželstvom a vernosti v manželstve,

d) organizovať a podporovať kultúrne programy, projekty spolupráce a pomoci medzi rodinami,

e)  spolupracovať s organizáciami podobného zamerania s cieľom dosiahnuť zmierenie a spoluprácu medzi rôznymi národmi, rasami a kultúrami,

f)  vydávať a propagovať literatúru a rôzne iné materiály podporujúce cieľ federácie.

 

Článok 3

Členstvo

1.  Členom federácie sa môžu stať fyzické osoby staršie než 18 rokov, ktoré sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom federácie. Členom sa môže stať aj cudzí štátny príslušník starší než 18 rokov, ktorý súhlasí so stanovami a cieľom federácie.

2.  O prijatí za člena federácie rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo federácie.

3.  Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4.  Členstvo zaniká:

a)  vystúpením - členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z federácie predsedníctvu,

b)  vylúčením - členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení,

c)  úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby,

d) zánikom federácie.

  

Článok 4

Práva a povinnosti členov

1.  Člen má právo najmä:

a)  podieľať sa na činnosti federácie,

b)  voliť a byť volený do orgánov federácie,

c)  obracať sa na orgány federácie s podnetmi a sťažnosťami,

d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov federácie.

2.  Člen má povinnosť najmä:

a)  dodržiavať stanovy federácie,

b)  plniť uznesenia orgánov federácie,

c)  aktívne sa podieľať na činnosti federácie.

  

Článok 5

Orgány federácie

1.  Orgánmi federácie sú:

a)  valné zhromaždenie,

b)  predsedníctvo.

  

Článok 6

Valné zhromaždenie

1.  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom federácie a tvoria ho všetci členovia federácie. Právnické osoby zastupuje štatutár alebo poverená osoba.

2.  Valné zhromaždenie najmä:

a)  schvaľuje stanovy federácie, ich zmeny a doplnky

b)  volí o odvoláva členov predsedníctva,

c)  schvaľuje plán činnosti i správu o činnosti,

d) schvaľuje správu o hospodárení,

e)  rozhoduje o zrušení federácie.

3.  Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov federácie.

  

Článok 7

Predsedníctvo

1.  Predsedníctvo je výkonným orgánom federácie, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť federácie v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

2.  Predsedníctvo má troch členov - jedného predsedu, ktorý je prezidentom a štatutárnym zástupcom federácie a zastupuje ju navonok, a dvoch podpredsedov, ktorí sú videprezidentmi. Predsedníctvo sa schádza podľa potreby.

3.  Predsedníctvo najmä:

a)  riadi a zabezpečuje činnosť federácie,

b)  vypracováva plán činnosti i správu o činnosti, a správu o hospodárení,

c)  rozhoduje o zrušení federácie, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení federácie.

 

Článok 8

Hospodárenie federácie

1.  Federácia hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom.

2.  Zdrojmi majetku sú:

a)  dary od fyzických osôb a dotácie a granty od právnických osôb z tuzemska i zo zahraničia,

b)  príjmy z činností pri napĺňaní cieľa federácie.

3.  Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo.

  

Článok 9

Zrušenie federácie

1.  Federácia sa zrušuje dobrovoľným rozpustením.

2.  Pri rozpustení predsedníctvo ustanoví likvidátora.

3.  Pri likvidácii sa najskôr uhradia všetky pohľadávky federácie. Majetok sa v prípade likvidácie môže použiť výlučne na všeobecne prospešné a charitatívne účely.

  

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1.  Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

2.  Federácia vznikla dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.


____________________
Zmenené ( 13.02.2023 )
Hodnotenie čitateľov: / 9
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
4.8.2024, 0:00:00- 23:59:00
Deň vyhlásenia Božieho večného požehnania
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
august 2024
P U S Š P S N
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer